Minder tijd om in beroep te gaan bij Handhavingscollege (art. 18-19 bestuursrechtscolleges)

De Vlaamse Milieucodex DABM bevat eenvormige regels voor het berekenen van een termijn wanneer u een aangetekende zending van de overheid ontvangt. In de regel hebt u wat speling tussen de datum waarop u de aangetekende zending in werkelijkheid krijgt, en de datum waarop u de aangetekende zending volgens de overheid zou moeten ontvangen hebben. De termijn uit de aangetekende zending begint pas te lopen vanaf die tweede datum. Opgelet echter, als de aangetekende zending gewag maakt van een alternatieve of exclusieve bestuurlijke boete – al dan niet met voordeelontneming – en u daartegen in beroep wilt gaan bij het Handhavingscollege. De decreetgever hanteert daarvoor vanaf nu afwijkende termijnen.

Reguliere termijnen

In de regel begint een termijn pas te lopen vanaf de 3e werkdag na de dag waarop de aangetekende brief met ontvangstbewijs verzonden werd.

Als een schriftelijke mededeling het startpunt is voor een termijn en de mededeling verricht werd door afgifte tegen ontvangstbewijs, dan begint de termijn in de regel te lopen vanaf de dag na de dag van afgifte.

Afwijkende termijn

Tegen een beslissing waarbij een gewestelijke entiteit een alternatieve bestuurlijke geldboete, een exclusieve bestuurlijk geldboete of voordeelontneming, kan degene die de boete moet betalen beroep indienen bij het Milieuhandhavingscollege, en binnenkort bij de rechtsopvolger van dat college, het Handhavingscollege. Er kan beroep ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen na kennisgeving.

Maar in afwijking van de gewone regels gaat men er hier van uit dat de kennisgeving met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs hier plaatsgevonden heeft op de (1e) werkdag die valt na de datum van de poststempel van de aangetekende brief met ontvangstbewijs. Behalve wanneer de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen.

En in afwijking van de algemene regels wordt de kennisgeving door afgifte tegen ontvangstbewijs geacht plaats te vinden op de datum van het ontvangstbewijs.

Van toepassing:

  • Vlaams Gewest.
  • In werking op 24 april 2017 ten laatste. Dat is: ‘op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk drie maanden na de publicatie van dit decreet in het Belgisch Staatsblad’.
  • Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron:Decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft, BS 24 januari 2017 (art. 19 en 22-23 Vlaamse bestuursrechtscolleges).
Zie ook:

Carine Govaert

Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft

Afkondigingsdatum : 09/12/2016
Publicatiedatum : 24/01/2017

Gepubliceerd op 30-01-2017

  114