Middelen uit Fonds juridische tweedelijnsbijstand ingezet voor puntenfinanciering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand

Aan de prestaties van pro-deoadvocaten zijn punten verbonden. Elk jaar worden alle punten samengeteld en wordt de waarde van een punt vastgelegd. En dat gebeurt op basis van het budget dat voor de juridische tweedelijnsbijstand jaarlijks beschikbaar wordt gesteld. Maar aan die financiering verandert nu een en ander. Ook het geld uit het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand wordt nu beschikbaar gesteld. Deze aanvullende financiering zorgt voor een billijke financiering van de pro-deoadvocaten.

Concreet is het uitgetrokken bedrag voortaan gelijk aan de gewone kredieten die voor de vergoedingen zijn ingeschreven op de begroting van het lopende jaar. En daarbij komen nog de effectief beschikbare middelen van het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Het gaat in principe om de middelen die beschikbaar zijn op 31 december van het voorafgaande begrotingsjaar. Maar voor de waarde van een punt voor het gerechtelijk jaar 2016/2017 worden de effectief beschikbar middelen van het Begrotingsfonds vastgesteld op 28 februari 2018.

Bij het op die manier vastgelegde puntenbudget moeten ondermeer nog de geïnde rechtsplegingsvergoedingen gevoegd worden.

Tot slot nog dit. Het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand wordt op verschillende manieren gefinancierd. In burgerlijke zaken betaalt de eisende partij in principe een bijdrage aan het fonds. En in strafrechtelijke zaken betaalt de veroordeelde een bijdrage. Ook de burgerlijke partij betaalt de bijdrage als zij het initiatief nam voor de procedure maar de zaak uiteindelijk verliest.

Deze nieuwe regeling heeft uitwerking vanaf gerechtelijk jaar 2016/2017 op basis van de begroting 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, BS 16 oktober 2018
Zie ook:
Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand
Gerechtelijk Wetboek (art. 508/19)
Ilse Vogelaere
  123