Meldplicht voor voorontwerp van ruimtelijk beleidsplan

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage

Deputaties en gemeenten zullen de voorlopige vaststelling van een ruimtelijk beleidsplan officieel moeten melden. De meldplicht wordt via een diversebepalingenbesluit van 28 september 2018 ingeschreven in het besluit op de ruimtelijke beleidsplannen (RBP-besluit).

De deputatie zal de voorlopige vaststelling van een provinciaal ruimtelijk beleidsplan en de startdatum van het openbaar onderzoek over dat plan vanaf nu expliciet moeten melden aan het departement Omgeving. En dit vóór de aanvang van het openbaar onderzoek.
De betrokken gemeenten worden niet uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het bestaan van het provinciale plan, omdat zij automatisch verwittigd worden wanneer de deputatie het openbaar onderzoek aankondigt via de gemeentelijke informatiekanalen (informatieblad, aanplakking of gemeentewebsite).

Het college van burgemeester en schepenen zal de voorlopige vaststelling van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en de startdatum van het openbaar onderzoek moeten melden aan het departement Omgeving, aan de deputatie én aan de colleges van de buurgemeenten.

De Vlaamse regering – via de minister van Omgeving –, de deputaties, en de aangrenzende gemeenten kunnen immers advies uitbrengen over het voorlopig vastgestelde plan. En om dat te kunnen doen , moeten zij uiteraard ook weten dat er zo’n plan bestaat.
Een gelijkaardige meldplicht bestond ook al onder het vorige regime van de ruimtelijke structuurplannen.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 22 november 2018.

Zie ook:
Carine Govaert
  75