Meldplicht voor elk nieuw binnenvaartschip

De wetgever voerde in 2014 een meldplicht in voor al wie een nieuw gebouwd of ingevoerd schip in de vaart wou brengen. Maar het is nu pas dat die meldplicht uitvoering krijgt.

Volgens de wet van 3 juni 2014 moet al wie de intentie heeft om een nieuw gebouwd of ingevoerd schip in de vaart te brengen, dit op voorhand melden. En ‘op voorhand’ betekent hier: ten minste 6 maanden vóór het schip effectief in gebruik wordt genomen. Hoewel er eerder was gezegd dat de kennisgeving zou moeten gebeuren bij het Fonds voor de Binnenvaart, bepaalt het koninklijk besluit van 24 februari 2016 dat de kennisgeving gericht moet worden aan het directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de federale overheidsdienst Mobiliteit. Dat kan per brief of per mail.

Het KB zegt ook wat er in de kennisgeving moet staan. Dat is onder meer: het type schip, het geplande maximale laadvermogen, het geplande motorvermogen, de plaats en de werf waar het schip casco zal worden gebouwd, de vermoedelijke datum van exploitatie, enz.

De meldplicht geldt voor alle vaartuigen die gewoonlijk gebruikt worden, of bestemd zijn om gebruikt te worden, op de binnenwateren, met het oog op het vervoeren of opslaan van goederen. Ze geldt ook voor duw- en sleepboten op de binnenvaart.

De meldplicht geldt niet voor zeeschepen, voor duwers en slepers van zeeschepen, en voor schepen die minder dan 20 meter lang zijn.

De kennisgeving komt er in uitvoering van de Europese richtlijn 96/75 en de verordening 1101/89. Die geven de Europese Commissie de bevoegdheid om de toename van de vervoerscapaciteit te stoppen wanneer er zich een ernstige verstoring van de markt zou voordoen. Maar om te weten of er zich al dan niet een ernstige verstoring voordoet, moet men uiteraard ook zicht hebben op de effectieve én toekomstige vervoerscapaciteit. Vandaar de kennisgevingsplicht.

In werking:

  • 15 april 2016 (geen datum; dus 10 dagen na publicatie).

Bron:Koninklijk besluit van 24 februari 2016 houdende vaststelling van de modaliteiten van de kennisgeving inzake het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen, BS 5 april 2016.
Zie ook:
  • Wet van 3 juni 2014 betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 12 augustus 2014.
  • Richtlijn 96/75/EG van de raad van 19 november 1996 houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap, Pb.L. 27 november 1996, afl. 304.
  • Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad betreffende de structurele sanering van de binnenvaart, Pb.L. 28 april 1989, afl. 116.

Carine Govaert

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van de kennisgeving inzake het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen

Afkondigingsdatum : 24/02/2016
Publicatiedatum : 05/04/2016

Gepubliceerd op 05-04-2016

  94