Meer transparantie in Vlaams begrotingsbeleid

Vlaanderen wijzigt enkele begrotingsregels. Bedoeling is om tot een meer transparant en uniform begrotingsbeleid te komen.

Aanvraag begrotingsakkoord

Voor elk voorstel dat voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering en dat de ontvangsten of uitgaven kan beïnvloeden moet de functioneel bevoegde minister het begrotingsakkoord inwinnen van de Vlaamse begrotingsminister.

Die aanvraag is niet ontvankelijk als de functioneel bevoegde minister de budgettaire gevolgen voor het lopende begrotingsjaar en de daaropvolgende jaren niet transparant weergeeft. Nieuw is dat ook de berekening van de ESR-impact (Europees Stelsel van Nationale en Regionale rekeningen) van de voorgestelde maatregelen voortaan moet meegegeven worden.

De aanvraag moet het advies van de inspecteur van Financiën bevatten en – eventueel – de repliek op dat advies.

Advies over ondernemingsplannen

De inspecteur van Financiën moet voortaan ook zijn voorafgaand advies geven over de ontwerpen van ondernemingsplannen van de departementen. In die ondernemingsplannen staan de doelstellingen die de departementen het komende jaar willen realiseren, samen met de acties die in dat kader worden opgezet.

Vlaamse rechtspersonen

Voortaan zijn een aantal bepalingen van het Vlaams besluit over de begrotingscontrole en de -opmaak ook van toepassing op de meeste Vlaamse rechtspersonen (IVA’s, EVA’s, strategische adviesraden...). Het gaat onder meer om de regels over

  • de adviestaak van de inspecteur van Financiën en zijn opdracht bij de voorbereiding en bijsturing van de begroting;
  • het voorafgaand advies van de inspecteur van Financiën over de ontwerpen van reorganisatie- en personeelsplannen en over de ontwerpen van ondernemingsplannen;
  • het beroep tegen een ongunstig advies van de inspecteur van Financiën.

Ook de regels over de bijzondere audits van de inspecteur van Financiën zijn van toepassing op de Vlaamse rechtspersonen. Maar die audits kunnen bij die rechtspersonen niet gebeuren op initiatief van de inspecteur van Financiën zelf. Ze kunnen alleen op vraag van de functioneel bevoegde minister samen met de minister van Financiën en Begroting of op vraag van de Vlaamse regering.

Herverdeling vereffeningskredieten Vlaamse rechtspersonen

Bij een herverdeling van vereffeningskredieten binnen hetzelfde programma van de begroting van de Vlaamse rechtspersoon met een opvolging volgens gesplitste kredieten in de begroting is geen advies van de Inspectie van Financiën en geen akkoord van de Vlaamse begrotingsminister nodig. Tenzij de herverdelingen betrekking hebben op kredietverleningen, deelnemingen, de aflossing van overheidsschuld, het over te dragen saldo en de spijziging van het reservefonds.

Inwerkingtreding

Het besluit van 4 maart 2016 treedt in werking op 1 april 2016.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 houdende wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering inzake financiën en begroting, BS 8 april 2016
Zie ook:Besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaakBesluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (art. 4)

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering inzake financiën en begroting

Afkondigingsdatum : 04/03/2016
Publicatiedatum : 08/04/2016

Gepubliceerd op 14-04-2016

  57