Meer gemeentelijke autonomie bij ambulante handel

Omdat marktactiviteiten bij uitstek lokale aangelegenheden zijn, geeft Vlaanderen de gemeenten meer autonomie in de organisatie van de ambulante handel. Tegelijk komen er enkele administratieve vereenvoudigingen.

Niet-commerciële verkopen

Vlaanderen vereenvoudigt de verkopen zonder commercieel doel. Het gaat bv. om de verkopen voor een menslievend, sociaal, educatief of sportief doel of voor de bescherming van natuur of dier.

Bij een gemeentegrensoverschrijdende actie die geen bijkomende toestemming van de gemeente vereist (op basis van regels die niet over de ambulante handel gaan) is maar één toelating nodig. Namelijk die van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De organisator heeft in dat geval geen toestemming nodig van de burgemeesters van de gemeentes.

Andere administratieve vereenvoudiging ligt in het bewijs van de bestemming van het ingezamelde geld. Voortaan moet dat bewijs alleen maar bezorgd worden aan de overheid die toestemming heeft gegeven, als zij daar uitdrukkelijk om vraagt. Tot nu waren de meeste organisatoren altijd verplicht om dat te doen. 

Leurkaart

Wie ambulante activiteiten uitoefent, moet een elektronische leurkaart bij zich hebben. Tot nu moest die enkel vergezeld zijn van een identiteitsbewijs, anders was de leurkaart niet geldig. Voortaan moet de betrokkene ook een bewijs bij zich hebben waaruit blijkt dat zijn activiteit behoorlijk gedekt is door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel tegen brandrisico’s. Nieuw is ook dat bij verkoop van voeding de betrokkene een bewijs bij zich moet hebben waaruit blijkt dat aan de volksgezondheidsregels is voldaan.

De gemeente of de concessionaris zal de leurkaart en de bijhorende documenten bij de toekenning van de standplaats controleren. Nadien volgen periodieke en steekproefsgewijze controles.

Strafregister

Tot nu moest bij elke aanvraag voor een leurkaart een uittreksel uit het strafregister steken van diegene voor wie de machtiging wordt gevraagd. Of het akkoord van het OM met het uitoefenen van de ambulante activiteit. Die verplichting geldt voortaan alleen nog wanneer de betrokkene de ambulante activiteit bij de consument thuis wil uitoefenen.

Standplaatsen op openbare markten

De regels voor de verdeling van de standplaatsen op openbare markten tussen standplaatsen per abonnement en standplaatsen van dag tot dag worden geschrapt.

Toewijzing losse standplaatsen

Tot nu werden de losse standplaatsen op openbare markten toegewezen ofwel in chronologische volgorde ofwel bij loting.

Die mogelijkheid blijft bestaan, maar gemeenten kunnen nu ook werken met een systeem van voorafgaande inschrijvingen. De gemeente houdt een openbaar register bij met de inschrijvingen en de toewijzingen.De toewijzing gebeurt chronologisch op indieningsdatum en eventueel op basis van de gevraagde plaats en de specialisatie. Als meerdere aanvragen gelijktijdig ingediend zijn wordt de toewijzingsvolgorde bij loting bepaald. Het gemeentereglement kan in afwijkende toewijzingsregels voorzien.

Toewijzing standplaatsen per abonnement

Voor standplaatsen per abonnement wordt er al langer gewerkt met een inschrijvingsregister. Als er een standplaats vrijkomt zal de gemeente de vacature voortaan pas bekendmaken als er geen geschikte kandidaten meer zijn in het register.

De gemeente regelt vanaf nu zelf hoe de kandidaturen moeten ingediend worden. Ze hanteert hierbij een transparant systeem met duidelijke registratie van het moment van indiening. Ze kan ook zelf regelen hoe de standplaatsen per abonnement worden toegewezen.

De gemeenten kunnen trouwens voortaan ook zelf een regeling uitwerken voor de opschorting of de opzegging van het abonnement.

Onderverhuring en overdracht

De regels over de onderverhuring van standplaatsen door standwerkers zijn geschrapt.

Overdracht van standplaatsen met abonnement kan wel nog. De overnemer moet dan wel een leurkaart als werkgever hebben en de specialisatie van de overlater voortzetten op de overgedragen standplaats. De gemeente kan wel een andere specialisatie toestaan. Een nieuwe overdacht kan niet binnen het eerste jaar na de overdracht. Tenzij met toestemming van de gemeente.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 21 april 2017 treedt in werking op 8 juni 2017.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, BS 29 mei 2017
Zie ook:Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Afkondigingsdatum : 21/04/2017
Publicatiedatum : 29/05/2017

Gepubliceerd op 30-05-2017

  254