Meer flexibiliteit in internationale loopbaan Belgische magistraten

De wetgever stelt zich voortaan soepeler op ten aanzien van Belgische magistraten die een internationale topfunctie ambiëren. De detacheringstermijn voor een opdracht bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling is niet langer beperkt tot 6 jaar waardoor de magistraat meer ruimte krijgt om zijn internationale loopbaan uit te bouwen. Al gelden er wel enkele tegenvoorwaarden voor die onbeperkte termijn. Nieuw in de regeling is ook de mogelijkheid om deeltijdse opdrachten te vervullen.

Onbeperkte termijn

Belgische magistraten kunnen door de Koning worden gemachtigd om een opdracht te vervullen bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling. De vergunning geldt voor één jaar. Dat blijft zo. Al is het aantal verlengingen niet langer beperkt. De wetgever heeft de maximumtermijn van 6 jaar opgeheven omdat die de magistraten in bepaalde gevallen verhinderd om hun internationale carrière uit te bouwen.

Al bouwt de wetgever wel een tegengewicht in voor deze onbeperkte termijn. De Koning zal bij elke verlengingsaanvraag oordelen of een verlenging nog wel nuttig is. Is dat niet zo, dan kan hij de verlenging weigeren. Weliswaar met de nodige motivatie.

Wordt de verlenging geweigerd, dan kan de betrokken magistraat kiezen om zijn functie in de betrokken instelling te behouden. Op dat moment wordt hij als ontslagnemende beschouwd uit de rechterlijke orde. Gedetacheerde magistraten die hun opdracht niet wensen verder te zetten, keren terug naar de rechterlijke orde.

Herinner dat magistraten met verlof wegens opdracht bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling hun plaats op de ranglijst behouden en worden geacht het ambt waarin ze werden benoemd te hebben uitgeoefend. Zij behouden de aan dit ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen voor zover aan de opdracht geen wedde is verbonden. Gedetacheerde magistraten die kiezen om niet terug te keren naar de rechterlijke orde zullen hun magistraatswedde en voordelen verliezen.

Deeltijdse opdracht

Het Gerechtelijk Wetboek laat magistraten nu ook toe om een deeltijdse opdracht te vervullen bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling. Ook hier kiest de wetgever dus voor meer flexibiliteit.

Let wel, magistraten die voor hun deeltijdse opdracht een wedde ontvangen van de betrokken instelling, zullen hun magistraatswedde en de daaraan verbonden verhogingen en voordelen pro rata ontvangen. Op die manier worden dubbele wedden uitgesloten.

Justitieminister Koen Geens laat alvast weten dat deze wijziging werd opgesteld in het kader van het ‘Unified Patent Court’ (de centrale plaats voor rechtszaken over Europese octrooien). Bedoeling is om op dat internationaal niveau magistraten deeltijds te benoemen.

Opdracht van algemeen belang

De wetgever maakt verder van de gelegenheid gebruik om de omschrijving van het begrip ‘opdracht’ te verduidelijken. Er wordt gepreciseerd dat het om een opdracht van algemeen belang gaat. De term van ‘openbaar ambt’ is te beperkend en omvat niet alle opdrachten bij internationale, supranationale en buitenlandse instellingen.

Postvergoeding en vergoeding wegens opdracht

Tot slot wordt in het Gerechtelijk Wetboek de mogelijkheid gecreëerd dat de Koning naast een postvergoeding ook een vergoeding wegens opdracht kan vaststellen. Die vergoeding kan worden toegekend voor een opdracht, indien de betrokken magistraat zijn opdracht niet op een vaste post dienst uit te oefenen.

29 augustus

De wet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 29 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft, BS 19 augustus 2015.
Zie ook Gerechtelijk Wetboek. (art. 308) Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de modaliteiten van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1236/001.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft

Afkondigingsdatum : 10/08/2015
Publicatiedatum : 19/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  109