Marktenhof bij Brussels hof van beroep (art. 51, 56, 59, 60, 64, 75, 77, 107, 109, 111-114, 157, 158, 160-166 Potpourri IV)

Het hof van beroep van Brussel krijgt een nieuwe sectie: het Marktenhof. Het Marktenhof bestaat uit kamers voor marktzaken die zich specifiek gaan bezighouden met de meeste van de exclusieve bevoegdheden die aan het hof zijn toevertrouwd, zoals bv. de gereguleerde marktzaken.

Aparte sectie

Het hof van beroep van Brussel is sinds jaar en dag exclusief bevoegd voor gereguleerde marktzaken. Tot nu werden de vaak zeer complexe zaken behandeld door de gespecialiseerde 18de kamer van het hof van beroep. Zij was bv. bevoegd voor het beroep tegen beslissingen van de Mededingingsautoriteit, de FSMA, het BIPT, de CREG of andere regulatoren.

Voor dit soort zaken krijgt het Brusselse hof van beroep nu specifieke kamers: de kamers voor marktzaken. Zij vormen samen de sectie Marktenhof.

De oprichting van een aparte sectie moet de interne organisatie – zoals de dienstregeling en de administratieve ondersteuning – vergemakkelijken. Kaderuitbreidingen zullen ook kunnen gereserveerd worden voor de sectie zodat de gespecialiseerde omkadering gegarandeerd is.

Samenstelling

Het Marktenhof telt minstens zes raadsheren. Maar het kunnen er ook meer zijn. Ten hoogste zes raadsheren zijn gespecialiseerde raadsheren. Wat betekent dat ze ten minste 15 jaar nuttige beroepservaring hebben waaruit hun gespecialiseerde kennis van het economisch, financieel of marktrecht blijkt. De eventuele andere raadsheren zijn ‘gewone’ raadsheren, zonder die specialisatie. Er moeten evenveel Nederlandstalige als Franstalige raadsheren zijn.

Aangezien de kamers van het Marktenhof zowel Nederlandstalige als Franstalige zaken behandelen moeten alle raadsheren de andere landstaal voldoende kennen. Er wordt een functionele kennis gevraagd. Ze moeten slagen voor het examen over de actieve en passieve mondelinge kennis en de passieve schriftelijke kennis van de andere taal.

Het Marktenhof zetelt altijd met drie raadsheren. Drie raadsheren zijn nodig om twee redenen: het Marktenhof doet steeds uitspraak ‘in eerste en laatste aanleg’ en de zaken zijn vaak zeer technisch en hebben meestal een meervoudig karakter.

Bevoegdheid

Het Marktenhof wordt bevoegd voor de meeste van de exclusieve bevoegdheden die aan het Brusselse hof zijn toevertrouwd. Die exclusieve bevoegdheden staan onder meer in het Gerechtelijk Wetboek, maar ook in gewone wetten. Bijvoorbeeld in de gaswet, de elektriciteitswet, de wet over het toezicht op de financiële sector, de wet op de bescherming tegen valsemunterij (beroepsprocedure) en de wet op de openbare overnamebiedingen.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regels zijn in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 51, 56, 59, 60, 64, 75, 77, 107, 111–114, 157, 158, 160–166 Potpourri IV)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 101,109bis,207,605quater en 633bis)Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (art. 43bis)Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingenWet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (art. 36/21)Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarktWet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten Wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (art. 2)Wet van 9 juli 2004 houdende diverse bepalingen (art. 2)Wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie (art. 2)Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen Wetboek van economisch rechtWet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex (art. 221/1–221/5)

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 03-02-2017

  1677