Mandaataangifte ook verplicht voor overheidsbestuurders en kabinetsmedewerkers

Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft

De verplichte mandaataangifte wordt uitgebreid. Tot onder meer overheidsbestuurders en kabinetsmedewerkers. Voortaan moet de aangifte ook de bezoldiging vermelden, ofwel nominaal ofwel enkel de grootorde. Mandaataangiften kunnen voortaan elektronisch ingediend worden. Wie zijn aangifte niet correct doet, riskeert vanaf nu ook een administratieve geldboete.

Ruimer toepassingsgebied

Ministeriële kabinetsmedewerkers die adviseren over beleid, politieke strategie en communicatie moeten voortaan ook jaarlijks een mandaataangifte indienen.
Die verplichting geldt voortaan trouwens ook voor de leden van de raden van bestuur, de directiecomités en de adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent. En voor wie door een overheidsbeslissing deel uitmaakt van de raad van bestuur, het directiecomité of de adviesraad van een rechtspersoon. Maar enkel wanneer ze rechtstreeks of onrechtstreeks hiervoor een vergoeding krijgen.
Ook regeringscommissarissen moeten vanaf nu een mandaataangifte indienen.

Vergoeding

Tot nu moest bij de mandaataangifte enkel vermeld worden of het ambt, mandaat of beroep bezoldigd was of niet. Maar dat verandert. De vergoeding voor mandaten en ambten met een publiek karakter moet voortaan nominaal opgenomen worden in de mandaataangifte. Voor de privéactiviteiten moet enkel de grootorde van de vergoeding gemeld worden.

Elektronisch

De mandaataangifte wordt voortaan elektronisch ingediend bij het Rekenhof. En dit voor 1 oktober. Vroeger voor 1 april.

De vermogensaangifte blijft op papier. En ook zij moet ingediend worden voor 1 oktober.

Administratieve geldboete

Tot nu kunnen inbreuken op de aangifteplicht enkel strafrechtelijk aangepakt worden. Maar omdat dit te weinig gebeurt, voorziet de wetgever in een tweede sanctiesysteem: de administratieve geldboete. Die wordt opgelegd door het Rekenhof en kan gaan van 100 tot 1.000 euro. Bij recidive verdrievoudigt de geldboete.

De strafrechtelijke en administratieve sanctie zijn niet samen mogelijk. Pas wanneer beslist wordt om niet strafrechtelijk te vervolgen of wanneer er binnen de maand geen reactie komt van de procureur, kan een administratieve geldboete opgelegd worden.

Wie strafrechtelijk veroordeeld is en binnen drie jaar opnieuw veroordeeld wordt, verliest het recht om verkozen te worden. En dit voor een periode van vijf jaar.

Publicatie op website Rekenhof

De mandaatlijst en de lijst van personen die geen mandaataangifte of vermogensaangifte hebben ingediend worden voortaan ook op de website van het Rekenhof gepubliceerd. En dus niet alleen in het Belgisch Staatsblad.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2019.

Bron: Bijzondere wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft, BS 26 oktober 2018
Bron: Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft, BS 26 oktober 2018
Zie ook:
Bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Ilse Vogelaere
  252