Lokale toezichthouder mag vanaf nu dwangsom opleggen bij milieumisdrijf

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Vanaf 17 november 2018 mogen ook de gemeentelijke en intergemeentelijke toezichthouders en de toezichthouders van de politiezones een dwangsom opleggen wanneer zij een milieu-inbreuk of milieumisdrijf vaststellen. De gewestelijke toezichthouders konden dat al. De lokale toezichthouders-geluid krijgen dezelfde mogelijkheden als hun collega’s, maar dan ten aanzien van hun beperkte bevoegdheidspakket inzake geluid. Dat is maar één van de vele maatregelen die aan bod komen in het diversebepalingenbesluit van 7 september 2018, dat de regels op de milieuhandhaving aanscherpt. Maar er is meer…

Dwangsom tot 100.000 of 1 miljoen euro

Net als de gewestelijke toezichthouders, de gouverneurs en de burgemeesters kunnen de lokale toezichthouders vanaf nu een bestuurlijke maatregel wegens schending van een milieuvoorschrift combineren met een bestuurlijke dwangsom.
Om misbruiken tegen te gaan, moet de beslissing tot het opleggen van de dwangsom, mee ondertekend worden door de leidinggevende ambtenaar. Bij een provinciale toezichthouder is dat bijvoorbeeld de provinciegouverneur of zijn gemachtigde, bij een gemeentelijke toezichthouder is dat de burgemeester of zijn vertegenwoordiger.

Een dwangsom kan opgelegd worden per tijdseenheid (bv. per dag), per schending en sinds kort ook per maatregel, als er meerdere bestuurlijke maatregelen worden opgelegd. Maar waar het totaal van de opgelegde dwangsommen voor eenzelfde schending bij een gewestelijke toezichthouder kan oplopen tot 1.000.000 euro, bedraagt dat maximum bij een lokale toezichthouder 100.000 euro.

Toezichthouders geluid voor álle klasse 2- en 3-activiteiten

Het diversebepalingenbesluit maakt de lokale toezichthouders geluid bevoegd voor het toezicht op de regelgeving op het geluid in álle inrichtingen van klasse 2 en 3, en niet meer alleen in de ‘inrichtingen met muziekactiviteiten’ van rubriek 32.1 van de indelingslijst bij Vlarem, of in de ‘andere schouwspelzalen’ van rubriek 32.2. Lokale toezichthouders geluid kunnen vanaf nu dus ook optreden bij geluidsoverlast door generatoren in bedrijven!

Tot nu konden deze toezichthouders enkel vaststellingen doen op basis van ‘zintuigelijke waarnemingen’. Maar ook die beperking wordt geschrapt; althans wat de ingedeelde inrichtingen van klasse 2 en 3 betreft.

Ook onaangekondigde controles

Vooraleer een gewestelijke of lokale toezichthouder metingen of proeven ter plaatse mocht uitvoeren of mocht laten uitvoeren door een erkend laboratorium of een erkende milieudeskundige, moest hij altijd eerst de exploitant of diens plaatselijke vertegenwoordiger uitnodigen om de meting of beproeving bij te wonen. Dat maakte onaangekondigde controles onmogelijk en was niet erg efficiënt, bv. bij klachten over geluidsoverlast.
Daarom wordt de verplichting om de exploitant uit te nodigen, geschrapt...
De ‘uitnodigingsplicht’ blijft alleen nog bestaan voor het ijken van meetapparatuur.

Duidelijke foto a.u.b.

Om elke twijfel over de identiteit van een toezichthouder uit te roeien, eist het diversebepalingenbesluit betere pasfoto’s op de legitimatiekaarten. Die foto’s moeten vanaf nu in kleur zijn en moeten een minimale scherpte van 236 op 354 pixels hebben.

Meer milieuhandhaving

Het diversebepalingenbesluit neemt tot slot de kwikverordening en de verordening op de genetische rijkdommen op in het toepassingsgebied van de milieuhandhaving, zodat overtredingen op die Europese bepalingen vanaf nu vervolgd kunnen worden in ons land.
Terzelfder tijd actualiseert het besluit de lijsten met milieu-inbreuken in bijlage bij het milieuhandhavingsbesluit. Voor een deel is dat omdat een aantal milieumisdrijven gedepenaliseerd werden en nu dus onder de ‘lichtere’ categorie van de milieu-inbreuken vallen, en voor een deel omdat er de voorbije jaren nieuwe milieuregels werden afgekondigd, waarvoor er nu sancties werden uitgewerkt.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 7 november 2018.
Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 10 februari 2009 (milieuhandhavingsbesluit).
Carine Govaert
  189