Lokale diensteneconomie: ondernemingen krijgen opnieuw extra tijd om te voldoen aan organisatievoorwaarde

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

De uiterste datum waarop ondernemingen in de lokale diensteneconomie moeten voldoen aan de vereiste om op jaarbasis gemiddeld minimaal vijf voltijdse equivalente (VTE) doelgroepwerknemers in dienst te hebben, wordt opgeschoven van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

Sinds 1 april 2015 is een nieuw kader voor de lokale diensteneconomie van kracht. Het basisdecreetis uitgewerkt in een besluit en het hele pakket is op dat moment in werking getreden.
Basisidee is de uitbouw van een dienstenaanbod (maatschappelijk verantwoord ondernemen) vanuit de overheid, dat nauw aansluit bij de maatschappelijke trends en noden en waarbij tegelijk kansen worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers.

Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat de ondernemingen die al een erkenning op zak hadden als lokale diensteneconomie-initiatief (op basis van het oude kaderdecreet), kunnen rekenen op een vrijstelling van de aanmeldingsplicht. Zij kregen automatisch het label lokale diensteneconomieonderneming op het moment dat de nieuwe regels in werking getreden zijn.

Maar die ondernemingen moeten na verloop van tijd wel voldoen aan de nieuwe regels rond kwaliteit, organisatie, duurzaamheid … Zo moeten ze ook voldoen aan de organisatievoorwaarde waarbij de onderneming een zekere schaalgrootte moet respecteren. De streefdatum voor die vereistewerd eerder al uitgesteld. Nu is dat opnieuw het geval.

Het wijzigingsbesluit van 14 december 2018 treedt in werking op 10 februari 2019. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, BS 31 januari 2019
Steven Bellemans
  91