Lijst met forfaitaire werken voor Vlaamse erfgoedpremie

Eigenaars en beheerders van landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten of archeologische sites kunnen bij de Vlaamse overheid een erfgoedpremie aanvragen, die bestemd is voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van hun onroerend goed. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft nu ook ‘de lijst met forfaitaire werkzaamheden klaar’. Daarop staan de werken en diensten die op forfaitaire basis - volgens de weergegeven bedragen - in aanmerking komen voor de toekenning van een erfgoedpremie.

Zowel standaard- als bijzondere procedure

De erfgoedpremie kan worden aangevraagd via 2 procedures: een snelle standaardprocedure, waarin de overheidstussenkomst maximaal 25.000 euro bedraagt, en een bijzondere procedure, waarbij de werkelijke, aanvaarde, kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de erfgoedpremie en waarbij de premienemer na toekenning ervan de werkzaamheden moet gunnen en de offertes moet indienen.

Zowel bij de bijzondere als de standaardprocedure is het mogelijk om werken zelf uit te voeren of op forfaitaire basis te financieren.

De lijst met forfaitaire werkzaamheden is van toepassing ‘wanneer premienemers voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten waarvoor een erfgoedpremie wordt aangevraagd beroep doen op gespecialiseerde opleidingscentra of instellingen die zorgen voor de opleiding of tewerkstelling van werkzoekenden’.

Om het bedrag van de erfgoedpremie te berekenen wordt rekening gehouden met de bedragen per eenheid (lengte, oppervlakte, …), vermeld in de goedgekeurde lijst met forfaitaire werken, dan wel met de bedragen die gefactureerd worden voor de aankoop van materiaal of de huur van toestellen en stellingen.

9 categorieën

De lijst bestaat uit 9 categorieën die verder zijn opgedeeld naargelang het type werk of dienst:

 • Beheer van houtige begroeiingen
  • Aanplanten van houtige begroeiingen;
  • Verbetering en bescherming van de groeiplaats;
  • Onderhoud van bomen;
  • Onderhoud van hagen, heggen en houtkanten;
  • Kappen, ruimen en vervoeren van organisch materiaal;
 • Beheer van grasland, heide en akkergewassen
  • Beheer van kruidige vegetaties;
  • Onderhoud van grasland, gazon en ruigte;
  • Heidebeheer;
  • Begrazing;
  • Veekering;
 • Beheer van poelen, vijvers, grachten, sloten en waterlopen
  • Aanplanten van riet, moeras- en andere waterplanten;
  • Aanbrengen van andere vormen van oeverbeschoeiing;
  • Maaien en afvoeren van maaisel afkomstig van vochtige percelen (trilvenen, moeras, zeggevegetaties, rietland);
  • Onderhoud van poelen, vijvers, grachten, sloten en waterlopen;
 • Wegen en paden
  • Aanleggen en onderhouden van wegen en paden;
  • Onkruidbestrijding;
  • Andere (objecten ter ontsluiting,…);
 • Gevels, voegen en muren
  • Herstellen gevels, voegen en muren;
  • Schilderen gevels en muren;
  • Andere werken aan gevels en muren;
 • Daken
  • Vogelwering;
  • Herstellen of vernieuwen van een rieten dak;
  • Herstellen of vernieuwen van een zinken dak;
  • Herstellen of vernieuwen van een leien dak;
  • Herstellen en deels vervangen van een pannendak, met identieke pan;
 • Hemelwaterafvoer
  • Vervangen van hemelwaterafvoer;
  • Schilderen van dakschrijnwerk;
 • Schrijn- en glaswerk
  • Houten schrijnwerk;
  • Stalen schrijnwerk (ramen, deuren, vooral populair bij art deco, Interbellum en modernisme);
 • Ijzerwerk

De lijst geeft voor alle opgesomde werken en diensten het forfaitaire bedrag per meeteenheid (per stuk, per boom, per boom per snoeibeurt, per m² te scheren haagoppervlak, enz.) dat als basis dient voor de berekening van de erfgoedpremie. De bedragen variëren naargelang het gaat om een erfgoedpremie van 40%, 60% of 80%. Ook de kostprijs excl. btw, maar incl. materiaal en arbeid wordt weergegeven.

12 juli 2015

Het MB van 5 juni 2015 treedt in werking op 12 juli 2015, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Ministerieel besluit van 5 juni 2015 tot vaststelling van de werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor een erfgoedpremie, BS 2 juli 2015.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot vaststelling van de werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor een erfgoedpremie

Afkondigingsdatum : 05/06/2015
Publicatiedatum : 02/07/2015

Gepubliceerd op 07-07-2015

  171