Leden van Hoge Raad voor Handhavingsbeleid blijven op post

De voorzitter en alle leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid worden herbenoemd voor een termijn van 5 jaar. Hun herbenoeming werd op 15 oktober 2015 gepubliceerd, maar is in werkelijkheid al ingegaan op 24 juli.

De voormalige Hoge Raad voor het Herstelbeleid wordt sinds jaar en dag voorgezeten door VUB-professor Geert Debersaques. De raad bestaat verder uit 3 leden-juristen – Ria Mortier, Chantal Bamps en Bruno Seutin –, en 3 leden-deskundigen – Marc Boes, Sabien Lust en Frans Van De Velde.

De hoge raad adviseert de colleges van burgemeester en schepenen en de stedenbouwkundig inspecteurs over het al of niet inleiden van een herstelvordering en over het ambtshalve laten uitvoeren van herstelmaatregelen. Hij behandelt bij voorrang de vragen om herstelmaatregelen die betrekking hebben op ruimtelijk kwetsbaar gebied. Deze adviezen zijn bindend. De raad kan daarnaast ook niet-bindende adviezen verstrekken, en hij kan bemiddelen bij betwistingen. De hoge raad had ook een specifieke bevoegdheid op het vlak van de invordering van dwangsommen, maar die bevoegdheid werd op 17 september jongstleden ongrondwettig verklaard door het Grondwettelijk Hof.

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft een heel apart statuut. De raad is geen rechtbank, maakt geen deel uit van het parket, maar is een zogenaamd ‘orgaan van actief bestuur’. Hij werd ondergebracht bij het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) en functioneert daar als een onafhankelijke entiteit, die nooit instructies kan krijgen van de Vlaamse regering bij de behandeling van een concreet dossier.

Bron:18 september 2015.- Hernieuwing van het mandaat van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, BS 15 oktober 2015.
Zie ook: Benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, BS 10 augustus 2010 (vorig benoemingsbesluit).

Carine Govaert

Hernieuwing van het mandaat van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

Afkondigingsdatum : 18/09/2015
Publicatiedatum : 15/10/2015

Gepubliceerd op 15-10-2015

  95