Last minute-wijzigingen aan omgevingsvergunning: indelingslijst, Vlaamse en provinciale projecten, GPBV’s, …

De Vlaamse regering heeft op 23 februari 2017 nog ettelijke wijzigingen aangebracht aan de omgevingsvergunning, die diezelfde dag in werking trad. Het wijzigingsbesluit telt 176 artikels en bevat naast vele terminologische correcties, ook inhoudelijke wijzigingen. Meestal gaat het om wijzigingen van het omgevingsvergunningenbesluit, maar er zijn ook diverse wijzigingen bij aan de nieuwe indelingslijst in Vlarem 2, aan de lijst met Vlaamse en provinciale projecten, aan de voorschriften op de geluidshinder bij bouwwerken, enzovoort. Hierna volgt een kort overzicht van enkele belangrijke wijzigingen buiten het omgevingsvergunningenbesluit.

Van AMV naar AMO? (Vlarem 2)

De Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heet vanaf nu officieel: de ‘afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning’: van AMV naar AMO?

Europese BBT’s (Vlarem 2)

De voormalige afdeling AMV maakt elk jaar op 1 oktober haar meerjarenprogramma voor de evaluatie van de GPBV-installaties bekend. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een risico op grote verontreiniging. De afdeling krijgt in het nieuwe besluit de mogelijkheid om het meerjarenprogramma af te stemmen op de Europese agenda; want de aangekondigde BREF’s laten nogal eens ‘op zich wachten’, lezen we in de toelichting bij het nieuwe besluit. Als de Europese Commissie voortaan nieuwe of herziene BBT-conclusies publiceert in het Europees Publicatieblad, zal de afdeling binnen de 60 dagen dat meerjarenprogramma kunnen actualiseren.

Het meerjarenprogramma bevat:

  • een planning voor 5 jaar op sectoraal niveau, op basis van het European Work Programme;
  • een planning voor 2 jaar, nominatief, op basis van de BBT-conclusies die waarschijnlijk gepubliceerd zullen worden door de Europese Commissie; en
  • een planning voor één maand, nominatief én per maand, als de Europese Commissie BBT-conclusies heeft gepubliceerd.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2018.

Toezicht op GPBV’s (Milieuhandhavingsbesluit)

De gewestelijke toezichthouders stellen controleprogramma’s op voor routinematige controles op de GPBV’s en voor de controles naar aanleiding van nieuwe of herziene BBT’s. De systematische evaluatie van de milieurisico’s is minstens gebaseerd op:

  • de potentiële en de reële gevolgen van de GPBV-installaties in kwestie voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, rekening houdende met de emissieniveaus en de soorten emissies, de gevoeligheid van het plaatselijke milieu, en het risico op ongevallen;
  • de naleving van de milieuvoorwaarden (i.p.v. vergunningsvoorwaarden); en
  • de deelname van de exploitant aan het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de Unie (EMAS). De verwijzing naar het milieuzorgsysteem ISO 14001 wordt geschrapt.

Bestrijding van geluidshinder (Vlarem 2)

Het nieuwe besluit versoepelt de voorschriften op de geluidshinder. De algemene regels op de bestrijding van de geluidshinder (afdelingen 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.4 van Vlarem 2) zijn namelijk niet meer van toepassing ‘tijdens de eigenlijke bouw-, sloop- of wegenwerken’. Volgens de toelichting werd er immers vastgesteld ‘dat de bouwwerken niet of moeilijk aan de sectorale normen kunnen voldoen’.

Als Vlarem 2 specifieke voorschriften oplegt voor bepaalde categorieën van inrichtingen, dan blijven die wél gelden. De vergunningverlenende overheid kan ook nog altijd geluidsregels opleggen die aangepast zijn aan de situatie op het terrein via de bijzondere milieuvoorwaarden.

Sectorale milieuvoorwaarden en indelingslijst (Vlarem 2)

Er wordt een nieuwe omschrijving ingevoerd van het begrip ‘opslagplaats’ (bij ‘Definities gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen’). En de lijst met bijzondere milieuvoorwaarden die opgelegd kunnen worden in de omgevingsvergunning wordt uitgebreid voor afvalverbrandingsinstallaties en afvalmeeverbrandingsinstallaties. De sectorale milieuvoorwaarden voor de stookinstallaties wijzigen ook nog maar eens (afdeling 5.43.3. ‘Grote stookinstallaties’ en 5.43.4. ‘Immissiecontroleprocedures’).

De indelingslijst zelf werd overgeheveld van Vlarem 1 naar Vlarem 2 en werd naar aanleiding van de omgevingsvergunning al grondig gewijzigd. Daar komen echter nog 40-tal aanpassingen bij. Vooreerst in de toelichting. Daar wordt onder meer een globale omschrijving ingevoerd van de begrippen ‘gebied’, ‘industriegebied’, en ‘woongebied met een landelijk karakter’. De overeenstemmende definities bij de aparte rubrieken worden opgeheven.

Heel wat rubrieken worden louter herschikt om ze gemakkelijker te kunnen digitaliseren, maar er worden ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Meer bepaald in de hiernavolgende rubrieken.2. Afvalstoffen: – 2.2.2. Voertuigwrakken: de volumes worden voortaan uitgedrukt in tonnage i.p.v. in aantal wrakken. 9. Dieren– 9.4.3. Paarden en runderachtigen. Beperking van het toepassingsgebied door uitsluiting van de graasweiden. – 9.5. Gemengde inrichting. Beperking van het toepassingsgebied voor een klein aantal dieren en voor graasweides. – 9.6. Kleine herkauwers. Herschikking. 12. Elektriciteit– 12.1 (Elektriciteitsproductie) en 12.2 (Transformatoren) worden integraal vervangen. Mét deklassering voor sommige generatoren en WKK’s. 19. Hout– 19.6. Opslagplaatsen: nieuwe subindeling en wijziging van de eenheid van ton in m³. 53. Winning van grondwater– 53.2 (Bronbemaling) en 53.8 (Andere boringen van grondwaterputten). Herformulering ‘gezien de vele vragen’ die de afdeling over deze rubrieken kreeg.

Prioritaire stoffen voor water (Vlarem 2)

Bijlage 2C bij Vlarem 2 met de ‘Lijst van gevaarlijke stoffen voor lozing in aquatisch milieu’ lijst de ‘prioritaire stoffen op het gebied van waterbeleid op (lijst III). Maar bij de overheveling van die lijst van Vlarem 1 naar Vlarem 2 werd per vergissing een verouderde versie overgenomen. Dat wordt nu rechtgezet.

Vlaamse en provinciale projecten (projectenbesluit)

Het projectenbesluit van 13 februari 2015 bepaalt welke vergunningverlenende overheid de vergunningsaanvraag of melding zal behandelen. Dossiers die in dat besluit niet toegewezen worden aan de provincie of aan het gewest, worden behandeld door de gemeenten. Het besluit voegt echter 4 wijzigingen door in die lijsten. Zowel in de provinciale, als in de Vlaamse lijst wordt er gepreciseerd dat de provincie, respectievelijk het Vlaamse gewest de bevoegde overheid is, zodra een project minstens één van de elementen uit de lijsten bevat. Als een project 19 onderdelen bevat die op geen van beide lijsten voorkomen, en de gemeente dus bevoegd is, maar het dossier daarnaast één onderdeeltje bevat dat op de lijst van de provinciale projecten voorkomt, dan gaat het om een ‘provinciaal project’, waarvoor alleen de deputatie bevoegd is.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen die ingediend worden door de wegbeheerder van autosnelwegen en gewestwegen, met betrekking tot, of in functie van, het beheer van die wegen, staat er momenteel in het projectenbesluit. Maar die bepaling wordt genuanceerd. Langs de ene kant wordt de Vlaamse regering ook bevoegd gemaakt voor projecten die misschien niet door de wegbeheerder, maar wel in opdracht van de wegbeheerder worden ingediend. Langs de andere kant mag het dossier van een wegbeheerder toch door de gemeente behandeld worden als de aanvraag louter betrekking heeft op het vellen van bomen langs die snelwegen en expressbanen.

De gewestoverheid was ook de bevoegde overheid voor aanvragen met betrekking tot de natte en droge infrastructuur met openbaar karakter binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Maar het besluit schrapt de bevoegdheid voor de droge infrastructuur. Dat betekent dat de gemeentes bevoegd worden voor de droge haveninfrastructuur, zoals toegangswegen, maar dat het gewest bevoegd blijft voor de dokken, kanalen, kaaimuren, sluizen, sluisbedieningsgebouwen of radarinstallaties.

Tot slot blijft de Vlaamse overheid bevoegd voor de grote oppervlaktes, maar niet voor de grote serres. Het gewest is dus de vergunningverlenende overheid voor gebouwen of gebouwencomplexen met een totale nuttige vloeroppervlakte, van minstens 50.000 m2, gelegen buiten gemeenten met meer dan 200.000 inwoners, maar niet voor nuttige vloeroppervlaktes voor de functies wonen, landbouw in de ruime zin, en industrie en bedrijvigheid.

Vertrouwelijke stukken (DBRC-besluit)

De partijen die betrokken zijn bij een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of het Handhavingscollege moeten bij hun verzoekschrift een inventaris voegen van de ‘overtuigingsstukken’ in hun dossier. Het nieuwe besluit zegt dat zij op die inventaris moeten aanduiden welke stukken zij willen onttrekken aan terinzagelegging op de griffie, en waarom zij dat willen.

De vraag om bepaalde stukken niet vrij te geven, kan alleen betrekking hebben op:

  • de delen van het project-mer of OVR die – om goede redenen – niet werden onderworpen aan het openbaar onderzoek. Waarbij ‘mer’ staat voor milieueffectrapportage en ‘OVR’ voor omgevingsveiligheidsrapportage; en
  • de delen die als vertrouwelijk moeten worden behandeld.

Terminologie

Waar dat nog niet gebeurde, worden de begrippen uit het nieuwe omgevingsvergunningendecreet en omgevingsvergunningenbesluit overgenomen in diverse besluiten, zoals Vlarem 2, het bodembeschemingsbesluit Vlarebo, het erkenningenbesluit Vlarel, het materialenbesluit Vlarema, het monitoringbesluit voor het water, het besluit op de dierlijke bijproducten, Vlarem 3 op de GPBV’s, het DBRC-besluit op de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, het besluit tot aanwijzing van de provinciale en Vlaamse projecten, en andere…

En tot slot wordt nog een vergeten besluit op de ontvoogde gemeenten opgeheven.

Van toepassing:

  • 23 februari 2017. Met uitzonderingen.
  • 1 januari 2018, wat het toezicht op de GPBV’s betreft.

Bron:Besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, BS 23 februari 2017.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Afkondigingsdatum : 10/02/2017
Publicatiedatum : 23/02/2017

Gepubliceerd op 02-03-2017

  231