Langdurige verhuur, erfpacht en opstal houden verval van verkavelingsvergunning niet tegen (art. 110 DB Omgeving)

Verkavelingsvergunningen die niet gepaard gaan met infrastructuurwerken, vervallen na 5 of 10 jaar, en verkavelingsvergunningen die wél gepaard gaan met het aanleggen van een nieuwe weg, of het verbreden, verleggen of opheffen van een bestaande weg, vervallen na 10 of 15 jaar. De vergunning vervalt na de eerste vervaltermijn, als niet minstens 1/3 van de te verkavelen percelen zijn overgedragen door verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstal.De vergunning vervalt na de tweede vervaltermijn als niet minstens 2/3 van de te verkavelen percelen zijn overgedragen.

De decreetgever maakt echter een uitzondering voor verkavelingen die in hun geheel worden overgedragen: de verkoop van het volledige te verkavelen terrein stopt het verval van de verkavelingsvergunning niet. Want een integrale verkoop is op zich geen begin van uitvoering van de verkaveling.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zegt echter niets over een verhuur voor meer dan 9 jaar, of het vestigen van een erfpacht of een recht van opstal op het volledige terrein.

Volgens een letterlijke lezing van de codex volstaat het om het volledige te verkavelen terrein te verhuren voor een lange termijn, opdat de verkavelingsvergunning niet zou kunnen vervallen.

De decreetgever wil daar een stokje voor steken. Een verhuur voor meer dan 9 jaar, het vestigen van een erfpacht, en het vestigen van een recht van opstal op de volledige verkaveling worden gelijkgesteld met een verkoop van de volledige verkaveling.

Die handelingen hebben dus géén impact op de vervaltermijn; die blijft gewoon doorlopen. Als één van de vervaltermijnen overschreden wordt, zal de koper een nieuwe verkavelingsvergunning moeten aanvragen.

In werking op: 8 januari 2016.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015 (art. 110 DB Omgeving).
Zie ook: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.6.4 VCRO).

Carine Govaert

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-01-2016

  231