Lagere bijdrage voor sociale reclassering mindervaliden

De kosten voor de sociale reclassering van mindervaliden worden onder andere gedekt door de opbrengst van een aanvullende premie of bijdrage die geïnd wordt door de arbeidsongevallenverzekeraar of door het Fonds voor arbeidsongevallen.

Die bijdrage daalt nu van 4,13% naar 3,75%. De bijdrage die de verzekeraar moet betalen, blijft 0,06%.

Uit een persbericht blijkt dat de vermindering van de bijslag op de arbeidsongevallenpremie de ‘impact van de verhoging van de maxima’ moet compenseren. Het interprofessioneel akkoord voorziet immers in een verhoging van de plafonds voor arbeidsongevallen met 1,25%. De verhoging heeft gevolgen voor de premie die de verzekeringsinstellingen aanrekenen aan de werkgevers. Om de kost voor de werkgever te neutraliseren, wordt de bijdrage op de premie, verlaagd. De bijdrage wordt door de verzekeraar aangerekend en is bestemd voor het Riziv.

1 januari 2016

Het KB van 16 september 2015 treedt in werking op 1 januari 2016. De vermindering van de bijslag op de premie is toepasselijk op de premies die uitgegeven zijn vanaf 1 januari 2016, voor zover ze betrekking hebben op de dekking van risico's gelopen na 31 december 2015.

Wanneer de premie die uitgegeven is vanaf 1 januari 2016 een verzekeringsperiode dekt die vóór en na 1 januari 2016 loopt, kan het deel dat betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2016 en het deel dat betrekking heeft op de periode die op die datum aanvangt, op forfaitaire wijze vastgesteld worden. Men houdt daarbij rekening met de respectievelijke duur van de periodes.

Aangiften

Bij de driemaandelijkse aangiften maakt men een opdeling. Worden afzonderlijk vermeld:

  • het bedrag van de premies die aanleiding gegeven hebben tot het toepassen van de bijslag van 3,81% (3,75% + 0,06%); en
  • het bedrag van de premies op welke de bijslag van 4,19% (4,13% + 0,06%) werd toegepast.

Tot slot bepaalt het wijzigings-KB van 16 september 2015 dat voor de vernietigingen of ristorno's hetzelfde bedrag van de bijslag op de premie wordt toegepast als het bedrag van de premie waarop ze betrekking hebben.

Bron:Koninklijk besluit van 16 september 2015 tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, BS 20 november 2015
Zie ook: Koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, BS 13 juli 1963 (art. 128 van het KB reclassering mindervaliden)

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen

Afkondigingsdatum : 16/09/2015
Publicatiedatum : 20/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  127