Laatste oproep voor strategische ruimtelijkeordeningsprojecten?

Tiende oproep - Subsidie strategische projecten 2018

Overheden en overheidsinstellingen kunnen nog tot 25 mei 2018 een subsidieaanvraag indienen voor een strategisch project op het vlak van ruimtelijke ordening (RO). Dat kan mét medewerking van de privésector. Normaal gezien zal 2018 het laatste jaar zijn waarin de Vlaamse regering strategische RO-projecten subsidieert. In de Codextrein kiest de decreetgever immers voor een nieuw stelsel van ruimtelijke impulsprojecten.

Strategisch RO-project

Onder het regime van de strategische projecten subsidieert het Vlaamse gewest 80% van de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinator, gedurende maximum 3 jaar, en voor maximum 100.000 euro per jaar.
Wie een subsidie kreeg, kan een aanvullende subsidie vragen voor de verwerving van de gronden of constructies die nodig zijn voor het realiseren van het project.
Het strategisch project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Het project moet dus gemeentegrensoverschrijdend zijn, en bij voorkeur zelfs provinciegrensoverschrijdend. Daarnaast zijn er nog andere beoordelingscriteria: het project moet een voorbeeld- of signaalfunctie hebben, het moet een integraal karakter vertonen, er moet sprake zijn van functionele verwevenheid, en van administratieve en institutionele complexiteit.
Uit de dossiers die vorig jaar werden ingediend, selecteerde minister van Omgeving Joke Schauvliege de volgende 4:
  • 1) Van droom naar daad – Coördinatie strategisch project Ringzone Antwerpen (300.000 euro);
  • 2) Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete (240.000 euro);
  • 3) Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland (300.000 euro); en
  • 4) Op weg naar een Rivierpark Scheldevallei (300.000 euro).
Schauvliege kende in 2017 ook 3 verwervingssubsidies goed. Meer bepaald voor:
  • Toeristisch recreatieve poort Jezus-Eik te Overijse – strategisch project Zoniënwoud - HORIZON (414.720 euro);
  • Perceel aansluitend bij containerpark en groencompostering te Brasschaat- strategisch project ‘De groene zes’– (Bebouwd Perifeer Landschap Antwerpen) (56.324 euro); en
  • Gronden Prayon te Rumst - strategisch project Gebiedsprogramma Rupelstreek (145.191 euro).

Naar ruimtelijke impulsprojecten

In de plaats van de huidige strategische projecten wil de Vlaamse overheid in de toekomst ruimtelijke impulsprojecten subsidiëren. Dat hoeven geen grote projecten te zijn, maar ruimtelijke impulsprojecten moeten wel andere projecten aantrekken die anders niet, of aan een veel lagere ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd zouden worden.
In tegenstelling tot de strategische projecten die hun wettelijke grondslag hebben in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zullen de ruimtelijke impulsprojecten uitvoering geven aan het toekomstige Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en zullen zij focussen op de realisatie van het project. Het gewest zal dus geen subsidies meer geven voor het opzetten en coördineren van het project. Ruimtelijke impulsprojecten zullen bovendien openstaan voor publieke, publiek-private, én private initiatiefnemers.
Maar de Vlaamse regering moet eerst nog een uitvoeringsbesluit publiceren.
Van toepassing:
  • Vlaams gewest.
  • Vanaf 14 februari 2018 tot en met 25 mei 2018 (zie 4e alinea).
Zie ook:
Carine Govaert
  289