Kunstenaars kunnen kaart en visum voortaan online aanvragen via ‘Artist@work’

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002

Kunstenaars kunnen hun aanvraag voor een kunstenaarskaart, visum of zelfstandigheidsverklaring voortaan indienen via ‘Artist@work’, een digitaal platform dat wordt aangeboden door de FOD Sociale Zekerheid. Ze kunnen er ook de status van hun aanvraag volgen en prestaties in de kleine vergoedingsregeling bijhouden. Gedaan dus met papieren invullen of langsgaan bij het secretariaat van de Commissie Kunstenaars. Alles gebeurt er digitaal. En dat is ook voor de commissie en hele sprong voorwaarts. Zij kunnen aanvragen sneller én efficiënter behandelen.

Het platform is intussen al enkele maanden operationeel. En nu volgen ook de laatste regelgevende puntjes op de i. De opdrachten van het platform staat op papier, de procedureregels kregen een update om rekening te houden met de digitale aanvragen en de verwerking van persoonsgegevens door het platform is geconcretiseerd.

Opdrachten Artist@work

Het platform Artist@work dat door de FOD Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld, biedt kunstenaars de mogelijkheid om
  • Een kunstenaarskaart, kunstenaarsvisum of zelfstandigheidsverklaring aan te vragen, te hernieuwen of een duplicaat aan te vragen
  • Hun de prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling te registreren
  • Een attest te maken, dat ingeroepen kan worden tegen zijn opdrachtgever, met vermelding van de prestatie ingevoerd in het kader van de kleine vergoedingsregeling
  • De opdrachtgever het aantal geleverde prestaties en de ontvangen bedragen in het kader van de kleine vergoedingsregeling (op het moment van de aanvraag) mee te delen
  • De evolutie van zijn verschillende aanvragen op te volgen
  • Informatie te krijgen over het statuut als kunstenaar.

Het secretariaat van de Commissie Kunstenaars kan via het platform de aanvragen voor een kaart, een visum en een zelfstandigheidsverklaring van de kunstenaars beheren, activiteitenverslagen en statistieken uitprinten. Tot slot moet het platform de controle door de inspectieorganen van de verschillende OISZ’s verbeteren.

Verwerking persoonsgegevens

Het platform verwerkt tal van persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, Rijksregisternummer, adres, enz.). De Commissie Kunstenaars is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De persoonsgegevens en àlle gegevens m.b.t. de aanvragen worden trouwens permanent bewaard. Behalve de gegevens m.b.t. de prestaties in de kleine vergoedingsregeling. Die worden na 6 jaar geschrapt.

In werking: 6 mei 2019

Bron: Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS 6 mei 2019.
Bron: Ministerieel besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars', BS 6 mei 2019.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  243