Kleine verduidelijking bij stortingen bijdrage aan kruispuntbank

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

De openbare instellingen van sociale zekerheid betalen een bijdrage aan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Maar sinds 1 januari 2017 gebeurt dat volgens een nieuwe verdeelsleutel met vaste verdeling.
Het bedrag van de bijdrage wordt sindsdien uitbetaald volgens deze verdeling:
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): 90%, waarvan 77% afkomstig is uit de middelen van het globaal beheer, 12% uit de middelen voor de provinciale en plaatselijke overheden, en 1% uit de middelen voor de overzeese sociale zekerheid;
  • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): 10%.
Een wijzigings-KB van 12 november 2017 voegt daar nu aan toe dat de stortingen worden verricht door betalingen die per trimester beperkt worden tot één vierde van het voor het betrokken jaar toegewezen bedrag. Er worden geen uiterste data meer vermeld voor het verrichten van de stortingen.
Deze aanpassing treedt retroactief in werking op 1 januari 2017.
Bron: Koninklijk besluit van 12 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, BS 17 november 2017
Steven Bellemans
  307