Kleine correcties in KB dat 21 btw-KB’s afstemt op nieuwe benaming administraties FOD Financiën

Een KB van 24 januari 2015 heeft in 21 uitvoerings-KB’s van het Btw-wetboek de ‘oude’ benaming van de administraties van de FOD Financiën vervangen door hun nieuwe benaming.

Maar zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige tekst van het KB van 24 januari 2015 slopen enkele onnauwkeurigheden. De wetgever corrigeert die nu via de publicatie van errata bij het KB van 24 januari 2015. Die errata verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2015.

Het gaat bv. om volgende foutjes die nu worden rechtgezet:

  • in het opschrift van het KB nr. 10 btw van 29 december 1992 (stopzetting) moet "15, § 2, derde lid" worden gelezen in plaats van "15, § 5, derde lid";
  • in het opschrift van het KB nr. 46 van 29 december 1992 (intracommunautaire verwerving vervoermiddelen) moet "de betaling van de ter zake verschuldigde btw" worden gelezen in plaats van "de betaling van ter zake verschuldigde btw";
  • in het opschrift van het KB nr. 48 van 29 december 1992 (nieuwe vervoermiddelen) moet "artikel 8bis, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het Btw-Wetboek" gelezen worden in plaats van "artikel 8bis, § 2, 1°, van het btw-Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het Wetboek";
  • enz.

De wet van 25 april 2014 heeft de benamingen van de administraties van de FOD Financiën aangepast in de fiscale wetgeving. Deze aanpassing kaderde in het moderniseringsproject (Coperfin) van het departement Financiën. Daarbij volgde de wetgever de nieuwe structuur van de fiscale wetboeken en wetten, zoals het WIB 1992 en het Btw-wetboek. De aanpassingen traden op 16 mei 2014 in werking.

In werking

Het KB van 24 januari 2014 trad, net zoals de wet van 25 april 2014, retroactief in werking op 16 mei 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 24 januari 2015 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Errata, BS 17 april 2015.
Zie ook: – Koninklijk besluit van 24 januari 2015 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 20 februari 2015. – Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, BS 16 mei 2014.– Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 21 juni 2007 (KB onbeperkt uitstel invordering btw).

Christine Van Geel

Errata Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Afkondigingsdatum : 24/01/2015
Publicatiedatum : 17/04/2015

Gepubliceerd op 24-02-2015

  108