Klassieke pacemakers enkel terugbetaald bij acht jaar garantie

Hartstimulatoren moeten voldoen aan strengere garantievoorwaarden. Anders betaalt de ziekteverzekering ze niet terug. De strengere regels gelden zowel voor de klassieke als de resynchronisatie-hartstimulatoren.

Klassieke hartstimulatoren

Voor klassieke hartstimulatoren die worden ingeplant vanaf 1 oktober 2015 stijgt de vereiste garantieduur tot acht jaar: zes jaar volledige garantie aan 100%, gevolgd door een garantie pro rata voor de laatste twee jaren.

Tot nu was de garantieregeling minder streng. Voor toestellen ingeplant vanaf 1 december 2010 – tot 30 september 2015 dus – volstond een garantie van zes jaar (vier jaar aan 100%, pro rata voor de laatste twee jaren). Voor toestellen ingeplant voor 1 december 2010 was een garantie van vijf jaar voldoende.

Resynchronisatie-hartstimulatoren

Ook voor de resynchronisatie-hartstimulatoren verstrengen de garantie-eisen. Voor de toestellen die worden ingeplant vanaf 1 oktober 2015 komt er twee jaar bij. Zij moeten zes jaar garantie bieden: vier jaar volledige garantie aan 100% en een garantie pro rata voor de laatste twee jaren.

Vereenvoudiging

Voortaan wordt er bij de terugbetaling van klassieke hartstimulatoren geen onderscheid meer gemaakt tussen de types single chamber, dual chamber en tripple chamber.

Alle types vallen voortaan onder de algemene categorie ‘hartstimulatoren’. Vier verstrekkingen zijn vergoedbaar:

  • de eerste implanteerbare hartstimulator, inclusief adaptor (verstrekking 172395-172406);
  • de vervangingshartstimulator, inclusief adaptor (verstrekking 172410-172421);
  • de vervangingshartstimulator, inclusief adaptor, bij een voortijdige vervanging om patiëntgebonden redenen (verstrekking 172432-172443); en
  • de vervangingshartstimulator, inclusief adaptor, bij een voortijdige vervanging omwille van end-of-life (verstrekking 172454-172465).

De vergoedingsbasis en het vergoedingsbedrag liggen – voor elk van die vier verstrekkingen – vast op 3.613 euro.

De implantatie van al deze hartstimulatoren kan enkel in een ziekenhuis met een dienst voor diagnostiek en medische behandeling en een dienst voor chirurgie. En met een erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie P (pacemakertherapie).

Eerste implantatie

Een eerste implantatie van een hartstimulator wordt enkel terugbetaald als er een gedetailleerd medisch voorschrift is dat de keuze van het type hartstimulator motiveert.

Gebeurt de implantatie van een eerste hartstimulator in een ziekenhuis dat geen erkenning heeft voor een zorgprogramma cardiale pathologie E (electrofysiologie) dan moet de indicatiestelling en de keuze van het type gebeuren door een elektrofysioloog van een ziekenhuis dat wel erkend is voor het zorgprogramma E. Die geeft een bindend schriftelijk advies op basis van het ECG en het patiëntendossier. Voor twee indicaties is de tussenkomst van de elektrofysioloog van dat andere ziekenhuis niet nodig. Namelijk bij

  • een symptomatisch totaal atrioventriculair blok;
  • een sinusknoopziekte en/of voorkamerfibrillatie met arresten langer dan 4 seconden (vroeger 2,5 seconden) die gepaard gaan met syncopes en/of bradycardie met een ritme lager dan 30 slagen per minuut.

Jaarlijks bezorgt de dienst voor geneeskundige verzorging van het Riziv aan de commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen trouwens een aantal gegevens over de implantaties die gebeurd zijn op basis van een indicatiestelling door een elektrofysioloog van een ander ziekenhuis met een erkenning voor het zorgprogramma E. In dat overzicht staat de naam van het implanterende ziekenhuis, de naam van het ziekenhuis waar de indicatiestelling is gebeurd en de naam van de elektrofysioloog die de patiënt op raadpleging heeft gezien.

Inwerkingtreding

Het MB van 18 september 2015 treedt in werking op 1 oktober 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 18 september 2015 tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, BS 29 september 2015

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Afkondigingsdatum : 18/09/2015
Publicatiedatum : 29/09/2015

Gepubliceerd op 02-10-2015

  202