Kinderbijslag gegarandeerd tijdens verlenging beroepsinschakelingstijd

De inschakelingsuitkering is in principe beperkt tot 3 jaar (36 maanden) en de beroepsinschakelingstijd bedraagt 310 dagen (12 maanden in de werkloosheidsreglementering).

Een KB van 29 maart 2012 heeft eerder de kinderbijslagregeling al afgestemd op die strengere werkloosheidsreglementering. De verlenging van de beroepsinschakelingstijd werd namelijk opgevangen door de periode waarin de schoolverlater recht heeft op kinderbijslag uniform op te trekken tot 360 kalenderdagen. Jongeren die ingeschreven zijn als werkzoekende na hun studies, leertijd, vorming of stage om in een ambt te worden benoemd, blijven recht geven op kinderbijslag gedurende een periode van 360 kalenderdagen.

Die periode van 360 kalenderdagen wordt nu al verlengd met de periode waarin het kind wegens ziekte geschorst was als werkzoekende. En een KB van 22 mei 2014 voegt daar nu aan toe dat die periode ook verlengd wordt met de door de RVA bepaalde periode waarmee de beroepsinschakelingstijd verlengd wordt tot het kind een tweede positieve evaluatie van de inspanningen om werk te vinden krijgt, als het kind een nieuwe evaluatie van zijn zoeken naar werk aangevraagd heeft binnen 15 werkdagen na de datum waarop een dergelijke aanvraag mogelijk is.

Deze aanvulling is van toepassing op werkzoekende schoolverlaters voor wie de beroepsinschakelingstijd ten vroegste op 1 augustus 2013 begint.

In de aanhef van het KB lezen we dat deze aanvulling er komt omdat jonge werkzoekenden na 2 negatieve evaluaties het risico lopen om hun werkloosheidsuitkering én hun kinderbijslag te verliezen. Daarom garandeert het nieuwe KB de kinderbijslag tijdens de verlenging van de beroepsinschakelingstijd, en dit nog voor de bevoegdheidsoverdacht op 1 juli 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 25 juni 2014
Zie ook: — Koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 21 augustus 1985 (art. 4 van het KB op de kinderbijslag voor loonarbeiders)— Koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen, BS 26 april 2012

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

Afkondigingsdatum : 22/05/2014
Publicatiedatum : 25/06/2014

Gepubliceerd op 01-07-2014

  126