KB stemt regels voor raadpleging KBO via internet af op hervorming ondernemingsrecht

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden van het raadplegen ervan

Bepaalde gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn raadpleegbaar via het internet. Het KB van 28 maart 2014 legt vast welke gegevens precies via het internet toegankelijk zijn en hoe ze kunnen geraadpleegd worden.

Een KB van 21 december 2018 vervangt nu in deze regels onder meer telkens de term ‘onderneming’ door ‘geregistreerde entiteit’.

Hervorming ondernemingsrecht

De ‘wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht’ schafte onder meer het begrip ‘handelaar’ af. In de plaats daarvan introduceerde ze een nieuwe formele ondernemingsdefinitie.

De lijst van organisaties die zich moeten inschrijven in de KBO is echter ruimer dan het vernieuwde begrip ‘onderneming’. Zo omvat de KBO ook de gegevens van elke vestiging, instantie en dienst naar Belgisch recht die opdrachten van algemeen nut of verbonden met de openbare orde uitvoert en over een financiële en boekhoudkundige autonomie beschikt, onderscheiden van deze van de rechtspersoon naar Belgisch publiek recht waarvan ze afhankelijk zijn.
Daarom voerde de wet van 15 april 2018 het nieuwe begrip ’geregistreerde entiteit’ in. Dit brengt tot uiting dat de organisaties opgenomen in de KBO veel meer omvatten dan ondernemingen.

Raadpleegbare gegevens

De volgende gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn via het internet raapleegbaar (KBO Public Search):
 • 1) het ondernemingsnummer en het (de) vestigingseenheidsnummer(s);
 • 2) de benamingen van de geregistreerde entiteit en/of van haar vestigingseenheden;
 • 3) de adressen van de geregistreerde entiteit en/of van haar vestigingseenheden;
 • 4) de rechtsvorm;
 • 5) de rechtstoestand;
 • 6) de economische activiteiten van de geregistreerde entiteit en van haar vestigingseenheden;
 • 7) de hoedanigheden volgens welke de geregistreerde entiteit ingeschreven is in de KBO;
 • 8) de erkenningen, toelatingen of vergunningen waarover de geregistreerde entiteit beschikt, voor zover ze verplicht moeten bekendgemaakt worden of belang hebben voor derden;
 • 9) de naam en voornaam van de oprichters en van de personen die in de geregistreerde entiteit een functie uitoefenen die moet bekendgemaakt worden;
 • 10) de verwijzing naar de website van de geregistreerde entiteit, haar telefoon- en faxnummer en haar e-mailadres;
 • 11) de linken tussen geregistreerde entiteiten;
 • 12) het bedrag van het maatschappelijk kapitaal;
 • 13) de duur van de geregistreerde entiteit, als die bepaald is;
 • 14) de einddatum van het boekjaar, en de begin- en einddatum van een uitzonderlijk boekjaar;
 • 15) de datum van de gewone algemene vergadering;
 • 16) de recentste begindatum van de gegevens bedoeld in de punten 1) tot en met 11).

De naam en het adres van de woonplaats van de natuurlijke persoon worden niet getoond bij de raadpleging van de gegevens via het internet, tenzij:
 • ofwel deze naam overeenkomt met de benaming van de geregistreerde entiteit of van haar vestigingseenheid;
 • ofwel het adres van de woonplaats overeenkomt met het adres van haar vestigingseenheid.

Enkel de actieve gegevens van de hierboven opgesomde gegevens worden getoond. De gegevens die een begindatum hebben in de toekomst of die werden stopgezet, worden niet vermeld.
Bij een stopgezette geregistreerde entiteit, worden bovenstaande gegevens vermeld die actief waren op het ogenblik van de stopzetting van de geregistreerde entiteit.

Hoe gegevens raadplegen?

De raadpleging van de gegevens van de KBO via het internet gebeurt enkel geregistreerde entiteit per geregistreerde entiteit en op basis van opzoekingscriteria zoals het ondernemingsnummer, de activiteiten of de toelatingen.

In werking

Het KB van 21 december 2018 treedt in werking op 24 januari 2019, tien dagen nadat het verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden van het raadplegen ervan, BS 14 januari 2019.
Zie ook:
Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, BS 27 april 2018.
– Koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan, BS 28 april 2014 (art. 1 en art. 2).
– Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER) (art. III.31)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  246