Kamercommissies zullen binnenkort meer Europese dossiers bespreken

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijzigingen

De Kamer van Volksvertegenwoordigers wil zijn betrokkenheid bij Europese wetgevende en niet-wetgevende dossiers versterken en het politieke debat over deze documenten opvoeren. Het Kamerreglement wordt aangepast om te voorzien in een uitgebreide informatiestroom met betrekking tot discussiedocumenten, jaarlijkse wetgevingsprogramma’s en andere instrumenten voor wetgevingsprogrammering en de beleidsstrategie van de Europese Commissie aan de leden van de vaste Kamercommissies. Bedoeling is dat de commissies deze documenten onderzoeken en zo nodige met de Europese Commissie in dialoog treden.

Voortaan moet iedere commissie, na voorstelling van het jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie in het adviescomité van de Europese aangelegenheden, de prioritaire dossiers aanduiden die ze van nabij wil opvolgen. De lijst van prioritaire dossiers wordt na goedkeuring door de Conferentie van voorzitters aan de regering meegedeeld (waar mogelijk voor 1 januari van het betreffende jaar). Een prioritair dossier wordt in de betrokken commissie geagendeerd zodra het is bekendgemaakt. Worden er in de loop van het jaar nieuwe wetgevende EU-voorstellen bekendgemaakt die niet op de vastgestelde lijst voorkomen, kunnen deze op voorstel van een vaste commissie en na kennisgeving aan de regering in behandeling worden genomen.

In de beleidsnota’s en beleidsverklaringen moet voortaan een vast luik worden voorzien m.b.t. Europese dossiers.

De nieuwe procedure treedt in werking bij de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Kamer.

Bron: Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 17 augustus 2018. (art. 35bis en art. 37ter)
Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  149