Justitie zoekt directeur gemeenschappelijke steundienst openbaar ministerie

De werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst van het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie krijgt vorm. Aan het hoofd van de steundienst staat een directeur. Magistraten van het openbaar ministerie die geïnteresseerd zijn in dit mandaat kunnen zich kandidaat stellen.

Gemeenschappelijke steundienst

Het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie kunnen rekenen op een gemeenschappelijke steundienst. Die helpt de colleges bij hun bevoegdheden. Maar hij geeft ook ondersteuning aan de directiecomités van de parketten. En hij staat in voor de organisatie van de interne audit van het College van het openbaar ministerie en de gerechtelijke entiteiten.

Afdelingen en diensten

De steundienst bestaat uit verschillende afdelingen en diensten, die zich elk met bepaalde aspecten van de ondersteunende opdracht bezighouden. Het zijn de Colleges die – op voorstel van de directeur van de steundienst – de afdelingen organiseren en de bevoegdheden verdelen.

In elk geval komt er een onafhankelijke afdeling voor interne audit.

Personeel

De steundienst bestaat in principe uit personeelsleden van niveau A, B, C en D.

Het College van het openbaar ministerie beslist of vacatures worden ingevuld via werving of bevordering. Of of men hiervoor een beroep doet op magistraten, gerechtspersoneel of ander overheidspersoneel. Via een opdracht of een terbeschikkingstelling.

Selor kan een vergelijkende selectie organiseren. Een bijkomende vergelijkende proef voor geslaagden van de vergelijkende selectie of voor kandidaten die in aanmerking komen voor bevordering is mogelijk.

Vrijwilligers

Gepensioneerd gerechtspersoneel en gepensioneerde magistraten kunnen samenwerken met de steundienst. Op vrijwillige basis en niet betaald. Een vergoeding voor verplaatsings- en andere onkosten kan wel

Personeelsplan

Het College van het openbaar ministerie stelt elk jaar een personeelsplan op. Met daarin onder meer de gewenste eindprojectie van betaalde personeelsleden en magistraten (VTE’s) en hun budgettaire last.

Evaluatie

De evaluatie van de personeelsleden van de steundienst gebeurt volgens de regels die gelden voor het personeel van de rechterlijke orde.

De directeur van de steundienst is – voor de evaluatieregeling - de hiërarchische meerdere van de personeelsleden. Hij kan die opdracht wel delegeren naar de functionele chef van het personeelslid. De toekenning van de vermelding ‘onvoldoende’, ‘te verbeteren’ of ‘uitzonderlijk’ kan alleen met toestemming van de voorzitter van het College van het openbaar ministerie.

Directeur

De directeur van de steundienst staat in voor de dagelijkse leiding van de dienst. Hij zorgt onder meer voor de werkverdeling onder de personeelsleden en de magistraten van de dienst.

Hij werkt samen met de leden van de twee colleges voor de uitvoering van hun opdrachten. En hij voert hun strategie uit door binnen de steundienst operationele doelstellingen en projecten te realiseren.

Magistraten van het openbaar ministerie die geïnteresseerd zijn in het vijfjarig mandaat van directeur kunnen zich kandidaat stellen bij het College van het openbaar ministerie. De oproep hiervoor is gepubliceerd in het Staatsblad van 17 juni 2016. Kandidaturen moeten binnen 20 dagen elektronisch ingediend worden.

Het college heeft een functieprofiel opgemaakt voor het directeursmandaat. Wie zich kandidaat stelt voegt een document toe dat de professionele ervaring en verworven vaardigheden aantoont. De kandidaat voegt ook een nota toe met zijn visie over de invulling van de functie ten aanzien van de colleges, zowel binnen de huidige context als met het oog op de toekomstige invoering van de beheersautonomie binnen het OM.

Het college kiest – na een gesprek en op basis van het functieprofiel - een kandidaat en draagt hem – met de nodige motivering – voor aan de minister van Justitie.

Evaluatie directeur

De directeur wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij de evaluatie bekijkt men de ondersteuning die de steundienst biedt aan de colleges en de directiecomités, de verwezenlijking van de operationele doelstellingen en projecten en de persoonlijke bijdrage van de directeur aan de verwezenlijking van die doelstellingen, het strafrechtelijk beleid en het beheer. Ook het dagelijks beheer – naar mensen en middelen toe – wordt beoordeeld.

Minstens drie leden van het College van het openbaar ministerie voeren de evaluatie uit. Ze leidt tot een vermelding ‘uitzonderlijk’, ‘voldoet aan de verwachtingen’, ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’.

De directeur kan tegen zijn evaluatie beroep aantekenen bij het voltallige College van het openbaar ministerie. Binnen 20 dagen. Het beroep werkt schorsend. Het mandaat wordt verlengd tot zolang de beroepsprocedure loopt.

Het college hoort de directeur persoonlijk. Het kan eventueel ook externen horen. Een meerderheid van de leden moet aanwezig zijn om rechtsgeldig te kunnen horen en om bij meerderheid te beslissen.

Gevolgen evaluatie

Bij een eindevaluatie ‘uitzonderlijk’ of ‘voldoet aan de verwachtingen’ wordt het mandaat van de directeur verlengd. Met vijf jaar.

Bij een eindevaluatie ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’ wordt het mandaat niet vernieuwd. Er komt een nieuwe selectieprocedure. De uittredend directeur mag zich wel kandidaat stellen. Tenzij hij een ‘onvoldoende’ heeft gekregen.

Krijgt de directeur in de loop van zijn mandaat een ‘onvoldoende’ dan kan het College vragen om het mandaat voortijdig te beëindigen wegens ongeschiktheid.

De directeur neemt bij de stopzetting van zijn mandaat het ambt op waarin hij het laatst was benoemd. Oefende hij een adjunct-mandaat uit dan komt hij opnieuw op die post terecht.

Inwerkingtreding

Het KB van 8 juni 2016 treedt in werking op 17 juni 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 8 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 185 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 juni 2016 Bron:Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking, BS 17 juni 2016
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 185)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 185 van het Gerechtelijk Wetboek

Afkondigingsdatum : 08/06/2016
Publicatiedatum : 17/06/2016

Gepubliceerd op 23-06-2016

  142