Justitie start zoektocht naar stafdirecteur Staatsveiligheid

De FOD Justitie is gestart met zijn zoektocht naar een stafdirecteur voor Staatsveiligheid. Via een bericht in het Staatsblad van 7 oktober laat het weten dat de betrekking vacant is. Solliciteren kan tot en met 28 oktober.

Justitie voegt hiermee meteen de daad bij het woord. Begin vorige maand nog verscheen het KB van 4 september 2014 met de beslissing om extra personeel aan te werven voor Staatsveiligheid. Dat KB bevat ook het statuut van de stafdirecteur. De stafdirecteur komt aan het hoofd van een gloednieuwe stafdienst. Deze dienst zal zowel de administratieve diensten, personeel en organisatie als het juridisch en financieel beheer omvatten. Bedoeling is de administrateur-generaal en zijn adjunct voornamelijk van een reeks administratieve taken te ontlasten. Staatsveiligheid is al langer vragende partij voor extra personeel en middelen. De plannen om een stafdienst op te richten zijn dan ook niet helemaal nieuw.

Vastbenoemden op niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt met minstens 10 jaar nuttige ervaring komen in aanmerking. Tenminste wanneer ze zich in een toestand van dienstactiviteit bevinden, hun burgerlijke en politieke rechten genieten én titularis zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’. Al is die veiligheidsmachtiging geen absolute voorwaarde om deel te nemen aan de selectie. De voorwaarde moet wel vervuld zijn ten laatste op de datum van de indiensttreding.

Wie zich kandidaat wil stellen, moet zijn sollicitatie - per aangetekend schrijven - naar de minister van Justitie sturen. Dat kan tot en met 28 oktober. Naast een cv met onder meer het bewijs van 10 jaar nuttige ervaring, moet de minister ook een motivatiebrief ontvangen én een machtiging om na de selectie over te gaan tot een veiligheidsonderzoek. Wanneer niet aan alle voorwaarden is voldaan, wordt geen rekening gehouden met de kandidatuur.

Justitie verwijst geïnteresseerden voor meer informatie door naar zijn website www.justitie.belgium.be (rubriek ‘Job bij Justitie – luik vacatures). Ze kunnen ook contact opnemen met Kurt Verburgt, attaché.

Ontvankelijke dossiers worden door een selectiecomité in beraad genomen. Die maakt een eerste evaluatie van de kandidaturen. Het comité zal criteria opstellen om de kwaliteit van de kandidaturen te beoordelen. Het zal ook sollicitatiegesprekken met de kandidaten organiseren en hierover een verslag bezorgen aan de minister.

Het is uiteindelijk de minister die de stafdirecteur zal aanwijzen. Hij krijgt een mandaat van 5 jaar (hernieuwbaar) onder het onder het functionele gezag van de administrateur-generaal. Gedurende die periode wordt hij jaarlijks geëvalueerd. Presteert hij onvoldoende, dan wordt zijn mandaat beëindigd. Tegen die beslissing kan wel beroep worden aangetekend bij de minister. Tijdens de beroepsprocedure wordt het mandaat verlengd.

De stafdirecteur geniet de laatste weddenschaal A5 die verbonden is aan de functie van afdelingscommissaris van de buitendiensten van Staatsveiligheid.

Bron:Vacante betrekking van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat. Oproep tot kandidaten, BS 7 oktober 2014.
Zie ook Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, BS 12 september 2014. Koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, BS 8 december 2006.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 07/10/2014
Publicatiedatum : 07/10/2014

Gepubliceerd op 10-10-2014

  141