Juiste persoon in de cel? Vingerafdrukken gedetineerden voortaan automatisch vergeleken met gegevens ANG

De vingerafdrukken die de gevangenissen afnemen bij registratie van een nieuwe gedetineerde zullen voortaan automatisch worden vergeleken met de vingerafdrukken in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. Op die manier krijgt de penitentiaire administratie de garantie dat ze effectief de juiste persoon opsluiten.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
Tot nu toe stond dat niet met 100 procent zekerheid vast. De vingerafdrukken die de penitentiaire instellingen afnemen van nieuwe gevangenen zijn immers bedoeld voor interne identificatie, niet zo zeer voor het valideren van de identiteit van iemand die wordt opgesloten. De gevangenissen hadden geen toegang tot de ANG: vingerafdrukken van nieuwe gedetineerden vergelijken met de vingerafdrukken die de politie eerder had genomen, kon niet. Maar dat blijkt toch nodig. Steeds vaker blijkt er onzekerheid over de identiteit van vreemdelingen die vaak niet over de juiste identiteitspapieren beschikken. Gevangenissen baseren zich voor de opsluiting immers op de gegevens uit het vonnis; de opsluitingstitel. Een systeem dat prima werkt voor mensen met een Rijksregisternummer, maar op zijn limieten botst bij mensen van vreemde origine. Wanneer zij in de ANG bijvoorbeeld bekend staan onder een bepaalde (in ons land niet courante) naam en bij nieuwe feiten een andere (eveneens niet courante naam) opgeven, dan weten de penitentiaire instellingen niet zeker of de persoon die zich aanbiedt ook effectief diegene die vermeld is in het vonnis.
Door de penitentiaire instellingen rechtstreeks toegang te geven tot de ANG wil men dit soort problemen vermijden: ‘de rechtstreekse bevraging van de ANG door de penitentiaire administratie moet de unieke identificatie van de gedetineerden maximaliseren via een vergelijking van de vingerafdrukken die de politie heeft genomen bij het begin van de strafrechtelijke keten met de vingerafdrukken die de penitentiaire inrichtingen aan het einde van de strafrechtelijke keten hebben genomen in het kader van de uitvoering van een vrijheidsbenemende maatregel, een veiligheidsmaatregel of een vrijheidsbenemende straf’.
Concreet komt het er op neer dat voortaan alle vingerafdrukken die de penitentiaire inrichtingen afnemen, automatisch worden doorgestuurd naar de ANG. Is er geen match dan wordt een administratief onderzoek gevoerd om de identiteit van de betrokkene te achterhalen. Er zal dan bijvoorbeeld worden gekeken of de betrokkene onder een andere identiteit of alias in de ANG is geregistreerd.
Meer details over de procedure in het KB van 11 maart 2019. In werking: 29 maart 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).
Bron: Koninklijk besluit van 11 maart 2019 betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden, BS 19 maart 2019.
vingerafdruk
  374