Iedereen kan opnieuw beroep instellen tegen omgevingsvergunning

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

GwH. – De Codextrein van eind 2017 had ervoor gezorgd dat ‘het grote publiek’ nog enkel beroep kon instellen tegen het afleveren, weigeren of bijstellen van een vergunningsbeslissing áls de betrokkenen tijdens de fase van het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar hadden uitgebracht. Er waren weliswaar enkele uitzonderingen, maar voor de meesten gold de regel: ‘Geen bezwaar? Geen beroep’.
Maar tijdens de fase van het openbaar beroep weten de betrokkenen uiteraard nog niet hoe de latere vergunningsbeslissing zal luiden, weten zij ook niet met welke argumenten de vergunningverlener rekening zal houden bij het nemen van zijn beslissing, en zijn de meeste adviezen van de gespecialiseerde adviesorganen nog niet bekend.
Het Grondwettelijk Hof meent dan ook dat de Codextrein het Grondwettelijk gewaarborgd recht op toegang tot de rechter beperkt. En het vernietigt de artikelen 133, 2° en 151, 3° van de Codextrein, die de beperkingen op het recht op beroep invoerden in de artikelen 53 en 105 van het omgevingsvergunningsdecreet.
Het Hof gaat ook niet in op de uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse regering om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven voor het verleden. Dat betekent dat alle dossiers waarin sinds 30 december 2017 het administratief beroep of beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd geweigerd omdat de belanghebbenden geen gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar hadden ingediend tijdens de fase van het openbaar onderzoek, heropend kunnen worden ...
Zie ook:
Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (art. 133, 2° en art. 151, 3° van de Codextrein).
Carine Govaert
  328