Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslagjaar 2017

De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek gepubliceerd voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2017.

Eenmalige investeringsaftrek aj. 2017

De percentages van de eenmalige investeringsaftrek voor het aanslagjaar 2017 (aj. 2017) luiden als volgt:

 • A. Natuurlijke personen:
  • 13,5% voor digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen;
  • 20,5% voor investeringen in beveiliging;
  • 3,5% voor andere investeringen gedaan tot 31 december 2015;
  • 8% voor andere investeringen gedaan vanaf 1 januari 2016. Opgelet! De investeringsaftrek van 13,5% voor digitale investeringen geldt enkel voor natuurlijke personen die voor het aj. 2017 beantwoorden aan de criteria van artikel 15, § 1 tot § 6 van het Wetboek van Vennootschappen.
 • B. Vennootschappen:
  • 1. Alle vennootschappen:
   13,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen. Opgelet ! Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater van het WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling;
   3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten;
  • 2. Vennootschappen bedoeld in artikel 15, § 1 tot § 6, van het Wetboek van vennootschappen:
   13,5% voor digitale investeringen;
   20,5% voor investeringen in beveiliging;
   4% voor andere dan de in B., § 1, en B., § 2, eerste en tweede puntje en B., § 3 vermelde investeringen gedaan tot 31 december 2015;
   8% voor andere dan de in B., § 1, en B., § 2, eerste en tweede puntje en B., § 3 vermelde investeringen gedaan vanaf 1 januari 2016.Opgelet! Bovenstaande investeringsaftrekken van 4% en 8% gelden enkel als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de in de artikelen 205bis tot 205novies van het WIB 1992 bedoelde aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek).
  • 3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen:
   30% voor investeringen in zeeschepen.

Gespreide investeringsaftrek aj. 2017

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2017 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. De aftrek voor die activa bedraagt dan 10,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt 20,5% van de afschrijvingen op de hierna vermelde investeringen die, tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2017, door natuurlijke personen of vennootschappen zijn verkregen of tot stand gebracht (en dit ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers):

 • milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling; Opgelet ! Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater van het WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling;
 • in 2016 gedane investeringen in productiemiddelen van hoogtechnologische producten, op voorwaarde dat uit een beslissing van de Europese Commissie blijkt dat de toekenning van deze gespreide aftrek geen onverenigbare staatssteun vormt in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Aanvragen attesten

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling ter beschikking van de belastingadministratie moet houden, kan dat attest (naargelang de plaats van de investering) aanvragen bij:

 • het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel, tel. 02/553.80.56 of 02/553.80.62, fax. 02/553.80.55, www.lne.be
 • het Waals Gewest: Service Public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14 te 5000 Namur, tel. 081/64.95.92 (nieuw telefoonnummer!), fax. 081/64.95.33, www.environnement.wallonie.be
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86 C/3000 te 1000 Brussel, tel. 02/775.76.24, fax. 02/775.75.05, www.leefmilieubrussel.be

Wie een attest voor energiebesparende investeringen ter beschikking van de belastingadministratie moet houden, kan dat attest (naargelang de plaats van de investering) aanvragen bij:

 • het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 17 te 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, www.energiesparen.be
 • het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Chaussée de Liège 140-142 te 5100 Jambes, tel. 081/48.63.35, fax. 081/48.63.03, www.energie.wallonie.be
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86 C/3000 te 1000 Brussel, tel. 02/563.43.17, www.leefmilieubrussel.be

Bron:Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 11 april 2016.
Zie ook: Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 27 april 2015.

Christine Van Geel

Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Bericht in verband met de investeringsaftrek

Afkondigingsdatum : 11/04/2016
Publicatiedatum : 11/04/2016

Gepubliceerd op 14-04-2016

  949