Inspectie RWO op 1 september naar LNE

Op 4 mei 2016 besliste de Vlaamse regering om het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - of Inspectie RWO - te ontmantelen. De wooninspecteurs blijven binnen het beleidsdomein RWO, maar hun collega’s van de bouwinspectie en van het onroerend erfgoed verhuizen naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). De Vlaamse regering bepaalt nu dat die overstap uitwerking krijgt op 1 september 2016.

Op de transferlijst…

Met 2 uitvoeringsbesluiten maakt de Vlaamse regering de opheffing van het agentschap Inspectie RWO concreet. Een eerste besluit bevat de namen van de 58 statutaire en contractuele ambtenaren van Inspectie RWO die op 1 september overgingen naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, en van de 72 ambtenaren die overgingen naar het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen. Een tweede besluit regelt welke entiteit, welke handhavingstaken op zich neemt op het vlak van wonen, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Dat besluit bepaalt ook naar wie de inkomsten uit handhaving zullen gaan.

Leefmilieu, Natuur en Energie (en andere)

Het beleidsdomein LNE krijgt er alvast 2 bevoegdheden bij:

  • de handhaving inzake ruimtelijke ordening; én
  • de handhaving inzake onroerend erfgoed.

De 3 beleidsvelden binnen LNE zijn nu:

  • ‘Energie’;
  • ‘Dierenwelzijn’; en
  • ‘Leefmilieu en Natuur, hierin begrepen de uitvoering van de handhavingstaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het onroerend erfgoed’.

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Het beleidsdomein RWO blijft integraal bevoegd voor het wonen, maar houdt zich op het vlak van ruimtelijke ordening (RO) en onroerend erfgoed (OE) alleen nog bezig met de beleidsaspecten, aangezien de handhaving van die beleidsvelden nu bij LNE ligt.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen komt voorlopig versterkt uit de operatie, aangezien de wooninspecteurs het agentschap komen vervoegen en het takenpakket van het agentschap wordt uitgebreid met de handhaving op het wonen en de sociale huisvesting. Maar RWO verliest het agentschap Inspectie RWO en bestaat vanaf nu nog enkel uit het eigenlijke departement RWO en de 2 agentschappen Wonen-Vlaanderen en Onroerend Erfgoed.

Inspectie RWO wordt ook geschrapt uit het takenpakket van de ministers Bourgeois (Onroerend erfgoed), Homans (Woonbeleid) en Schauvliege (Omgeving).

Boetegeld

Alle RWO-boetes werden tot nu in het Herstelfonds gestort. Maar vanaf nu worden de ruimtelijkeordeningsboetes in het Grondfonds worden gestort, de boetes inzake onroerend erfgoed in het Fonds voor Monumenten en Landschappen, dat het Fonds Onroerend Erfgoed geworden is, en de boetes op het vlak van wonen in het Fonds voor de Wooninspectie. Het bedrag dat reeds in het Herstelfonds zat, wordt herverdeeld, waarbij het Grondfonds met het grootste deel gaat lopen, en het Fonds Onroerend Erfgoed het kleinste aandeel krijgt.

Impact op vele besluiten

De huidige fusie heeft alvast een grote personele én juridische impact. In alle besluiten waarin er momenteel verwezen wordt naar de wooninspecteurs, naar het inmiddels opgeheven agentschap Inspectie RWO, of naar de controle en vaststelling van inbreuken op het vlak van ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed of wonen, moeten er wijzigingen doorgevoerd worden. Het besluit van 15 juli 2016 past zo al een 30-tal besluiten aan.

Tijdelijke situatie

De nieuwe takenverdeling tussen LNE en RWO is overigens maar tijdelijk, in afwachting van de integrale inkanteling van de beleidsvelden ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed in het beleidsdomein LNE en de oprichting van één enkel beleidsdomein Omgeving.

Oorspronkelijk was voorzien dat de bouw- en erfgoedinspecteurs al op 1 januari 2016 zouden overgaan naar LNE. Uiteindelijk is het 1 september geworden. Het is dan ook maar de vraag of het eengemaakte omgevingsdepartement er nog in 2017 zal komen, zoals was vooropgesteld.

De fusie van de beide beleidsdomeinen is een logisch gevolg van de invoering van de eengemaakte omgevingsvergunning op 23 februari 2017. Minister van Omgeving Joke Schauvliege werkt ook aan een eengemaakte Omgevingsraad, waarin de huidige Minaraad en Saro zullen opgaan, en aan eengemaakt Omgevingsbeleidsplan, dat in de plaats zal komen van het huidige Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

In werking op:

  • 1 september 2016: 2 uitvoeringsbesluiten én het decreet van 4 mei 2016 dat aan de basis ligt van beide uitvoeringsbesluiten.

Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, BS 7 september 2016.Bron:— Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en in het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen, BS 7 september 2016.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en in het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen

Afkondigingsdatum : 15/07/2016
Publicatiedatum : 07/09/2016

Gepubliceerd op 08-09-2016

  267