Informatiedeling geldboeten voor inbreuken tewerkstelling: Brussel publiceert lijst met ‘bestemmelingen’ (GDPR)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de instanties bedoeld in artikel 28 derde lid van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2015 alle sanctie- en handhavingsbepalingen voor de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid geharmoniseerd. Doorheen de jaren zijn er in het gewest heel wat regels tot stand gekomen die een of ander stelsel van administratieve geldboeten invoeren en de kaderordonnantie van 9 juli 2015 zorgt hier voor de nodige duidelijkheid.

Midden dit jaar werd deze tekst aangepast op een paar punten. Een van die wijzigingen vloeit voort uit de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Beslissingen over administratieve geldboeten en vonnissen die in kracht van gewijsde zijn gegaan, moeten immers worden meegedeeld aan allerlei instanties in functie van specifieke doelstellingen. De bijhorende lijst met ‘bestemmelingen’ is nu gepubliceerd.

Juridisch omkaderd

De mogelijkheid om informatie mee te delen, moet uiteraard juridisch omkaderd zijn. Want de beslissingen waarvan sprake bevatten per definitie gegevens van persoonlijke aard, zodat een parlementaire machtiging noodzakelijk is.

Daartoe werd de kaderordonnantie op de administratieve geldboeten aangevuld. Daardoor kan de bevoegde administratie een kopie van de bestuurlijke beslissing (en eventueel van de in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing) meedelen, uit eigen initiatief of op vraag. Dat kan, zo blijkt uit de tekst:
 • ‘wanneer deze mededeling nodig is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag waarmee deze instantie is bekleed’;
 • ‘wanneer deze mededeling kadert in de uitoefening van opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie van deze instantie’.

Lijst

De lijst die de Brusselse regering heeft opgesteld, is opgenomen in een besluit van 20 september 2018. Indien nodig kan men die lijst later nog bijwerken.

Het gaat om:
 • hoven en rechtbanken;
 • arbeidsauditoraten en parketten;
 • inspectiediensten die het proces-verbaal hebben opgesteld dat heeft geleid tot een beslissing inzake een administratieve geldboete (economische inspectie, gewestelijke werkgelegenheidsinspectie ...);
 • de dienst van de administratieve geldboetes van de FOD Werkgelegenheid;
 • diensten van het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap die bevoegd zijn voor de administratieve geldboetes inzake economie en werkgelegenheid;
 • de Algemene Directie Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • de curator die aangeduid is in geval van een faillissement;
 • de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (niet-betaling van administratieve boete binnen de drie maanden);
 • de cel Verwerking Financiële Informatie;
 • de FOD Financiën.

In werking

Het besluit van 20 september 2018 treedt retroactief in werking op 1 juni 2018.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2018 tot aanwijzing van de instanties bedoeld in artikel 28 derde lid van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, BS 14 december 2018
Steven Bellemans
  95