Informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht bij milieuschade geldt vanaf 4 september

Het besluit dat de Vlaamse regering vorig jaar publiceerde over de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht bij milieuschade treedt op 4 september in werking. Althans wat de exploitanten betreft die milieuschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken. De bepalingen die de administratie de bevoegdheid geven om zélf preventieve maatregelen of inperkingsmaatregelen te nemen of op te leggen, krijgen nog geen uitwerking.

Volledige milieukost bij de exploitant

In 2011 stelde de Vlaamse regering voor het eerst uitvoeringsregels op bij de milieuschadebepalingen uit het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

Die uitvoeringsbepalingen werden vorig jaar hernomen en verder uitgediept in het ‘besluit van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure’. Dat Milieuschadebesluit treedt op 4 september 2014 in werking, lezen we in een miniscuul ministerieel besluit dat minister Schauvliege zopas publiceerde.

Vanaf 4 september:

  • is een exploitant dus verplicht om preventieve maatregelen te nemen bij een onmiddellijke dreiging van milieuschade;
  • moet de exploitant de Milieu-Inspectie (MI) op de hoogte brengen wanneer de dreiging niet verdwijnt, ondanks de preventieve maatregelen;
  • moet de exploitant inperkingsmaatregelen nemen wanneer er zich effectief milieuschade voordoet en moet hij de MI op de hoogte brengen;
  • is de exploitant verplicht om alle veroorzaakte milieuschade te herstellen. Hij stelt daartoe een herstelplan op, waarover er advies gevraagd wordt en dat in openbaar onderzoek kan gaan; en
  • moet de exploitant tot slot het begin en het einde van de herstelwerken melden.

Voor vervoerders van gevaarlijke stoffen, afvalstoffen of genetisch gemodificeerde organismen bestaat er een standaardformulier voor aanmelding van milieuschade.

Personen die milieuschade lijden of dreigen te lijden, personen die belang hebben bij de besluitvorming over de schade, én milieuverenigingen kunnen een verzoek indienen bij de Milieu-Inspectie om preventieve, inperkings- of herstelmaatregelen te nemen.

Schadelijders, belanghebbenden – zoals de exploitant zelf –, en milieuverenigingen kunnen tegen de beslissingen van de inspectie in beroep gaan bij de Milieuschadecommissie.

Last but not least: álle kosten van een milieuschadeoperatie liggen bij de exploitant. Zelfs de kosten voor bijstand van derden.

Vanaf 4 september voor de exploitant

Het Milieuschadebesluit van 19 juli 2013 bevatte geen datum van inwerkingtreding, maar liet het aan de minister van Leefmilieu over om een datum vast te pinnen. Dat wordt uiteindelijk 4 september 2014, of 10 dagen na publicatie van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

Het oude Milieuschadebesluit van 9 september 2011 houdt dan op te bestaan.

Nog geen datum voor preventie- en inperkingsplicht voor administratie

Als zich nog geen milieuschade heeft voorgedaan, maar er een onmiddellijke dreiging bestaat dat een dergelijke schade zich zal voordoen, kan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) of haar afgevaardigde, de exploitant verplichten om preventieve maatregelen te nemen of kan het departement de exploitant instructies geven die hij moet naleven bij het nemen van de nodige preventieve maatregelen. Het departement kan ook zelf preventieve maatregelen nemen.

Als er zich effectief milieuschade voordoet kan LNE de exploitant verplichten om inperkingsmaatregelen te nemen of kan het instructies opleggen voor de inperkingsmaatregelen. LNE kan ook zelf – ambtshalve – inperkingsmaatregelen nemen.

Althans in theorie. Want deze 2 bepalingen uit het jongste Milieuschadebesluit treden niet in werking op 4 september 2014. De minister moet er nog een datum voor vastleggen. Dat is merkwaardig. Vooral omdat LNE vanaf 4 september wél herstelmaatregelen kan opleggen of zelf herstelmaatregelen kan nemen.

Bron:Ministerieel besluit van 16 juli 2014 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure (Milieuschadebesluit), BS 25 augustus 2014.

Carine Govaert

Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure

Afkondigingsdatum : 16/07/2014
Publicatiedatum : 25/08/2014

Gepubliceerd op 28-08-2014

  76