Indienen schriftelijk bezwaarschrift tegen gevestigde aanslag mag vanaf 21 augustus 2016 ook bij een ambtenaar van de administratie belast met de inni

Het bezwaarschrift dat een belastingplichtige schriftelijk wenst in te dienen tegen een door hem betwiste aanslag in de inkomstenbelastingen, mag vanaf 21 augustus 2016 ook gericht worden aan een ambtenaar van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen. Een wet van 3 augustus 2016 wijzigt daartoe het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Indienen bezwaarschrift

Wanneer de fiscus een aanslag in de inkomstenbelastingen heeft gevestigd, mag de betrokken belastingplichtige het bedrag van deze aanslag betwisten. Hij kan daartoe schriftelijk bezwaar indienen bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen (voordien, de ‘directeur der belastingen’) in wiens ambtsgebied de aanslag gevestigd is.

Dat bezwaarschrift kan momenteel ook geldig ingediend worden bij een andere adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen dan diegene die territoriaal bevoegd is. In dat geval zendt deze andere adviseur-generaal het bezwaarschrift van ambtswege door aan de territoriaal bevoegde adviseur-generaal en stelt hij de indiener van het bezwaar hiervan in kennis (art. 366, 2de en 3de lid van het WIB 1992).De eigenlijke behandeling van het bezwaarschrift en de beslissing vallen immers nog altijd onder de bevoegdheid van de adviseur-generaal die territoriaal bevoegd is.

Bij wie?

Aangezien de structuur van de FOD Financiën niet evident is voor de belastingplichtige en een adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen niet echt zijn eerste aanspreekpunt is – het ontvang- of taxatiekantoor lijkt immers een meer logische keuze –, stelde de federale ombudsman echter voor om de bepalingen met betrekking tot het schriftelijk bezwaarschrift, opgenomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, te herformuleren (art. 366).

Ook het Charter voor een klantvriendelijke overheid stelt immers voor dat elke overheidsdienst die een (aan)vraag van een burger, een onderneming of een vereniging ontvangt die eigenlijk niet voor hem bestemd is, deze zou moeten doorsturen naar de correcte overheidsdienst en de burger, onderneming of vereniging hiervan op de hoogte zou moeten brengen.

De wet van 3 augustus 2016 geeft nu navolging aan deze voorstellen en herformuleert enkele bepalingen van artikel 366 van het WIB 1992 in overeenstemming hiermee.

Zo zal een bezwaarschrift dat vanaf 21 augustus 2016 wordt gericht aan een andere ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen dan de territoriaal bevoegde adviseur-generaal, of aan een ambtenaar van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelasting, ook als geldig ingediend kunnen worden beschouwd vanaf de datum van ontvangst door die ambtenaar. Deze ambtenaar zendt dat bezwaarschrift vervolgens onmiddellijk door aan de territoriaal bevoegde adviseur-generaal en stelt de indiener van het bezwaar hiervan in kennis.(vervanging van het 2de en 3de lid van art. 366 van het WIB 1992 door art. 2 van de wet van 3 augustus 2016)

In werking

De wet van 3 augustus 2016 treedt in werking op 21 augustus 2016, tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Ze wijzigt het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het indienen van een schriftelijk bezwaarschrift.

Bron:Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft, BS 11 augustus 2016.
Zie ook:- Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 366).- Wet van 27 april 2016 tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen, BS 6 mei 2016.

Karin Mees

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft

Afkondigingsdatum : 03/08/2016
Publicatiedatum : 11/08/2016

Gepubliceerd op 16-08-2016

  266