Inbreuken op regels voor gelegenheidsformulier opgenomen in Sociaal Strafwetboek (art. 33 – 35 DB sociaal strafrecht)

Onder de nieuwe titel – ‘Inbreuken betreffende sociale documenten of documenten van sociale aard’ – werd op 1 mei 2016 een nieuwe sanctiebepaling ingevoegd in het Sociaal Strafwetboek.

Het gaat hier om artikel 188/1 dat handelt over het gelegenheidsformulier. Dat is een document dat de gelegenheidswerknemer verplicht in zijn bezit moet hebben en bijhouden in de periode dat hij beperkt onderworpen is. Het aantal dagen verschilt van sector tot sector. Het is een genummerd en uniek document voor de werknemer. De werkgever moet het document tijdig bezorgen aan de gelegenheidswerknemer die hij tewerkstelt.

Een bepaling uit de wet van 30 juni 1971 op de administratieve geldboeten bij inbreuken op sommige sociale wetten, voorzag al in een administratieve geldboete ten laste van de werkgever die een gelegenheidswerknemer tewerkstelde zonder de formaliteiten na te leven. Maar die bepaling werd opgeheven op het moment dat de wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek in werking getreden is. De wetgever lost dat probleem nu op door de inhoud van die bepaling te hernemen in het Sociaal Strafwetboek. In artikel 188/1.

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een gelegenheidsarbeider tewerkstelt, en die:

  • het gelegenheidsformulier niet aflevert aan de gelegenheidsarbeider;
  • het gelegenheidsformulier geheel of gedeeltelijk niet bijhoudt (MB van 14 oktober 2005);
  • het gelegenheidsformulier niet wekelijks parafeert.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Bron:Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21 april 2016 (art. 33 – 35 DB sociaal strafrecht)

Steven Bellemans

Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht

Afkondigingsdatum : 29/02/2016
Publicatiedatum : 21/04/2016

Gepubliceerd op 11-05-2016

  132