In beroep gaan bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt duurder

Wie in beroep gaat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) moet daar voortaan 186 euro voor betalen. Dat is 11 euro meer dan daarvoor. Ook het rolrecht dat moet betaald worden in geval van tussenkomst gaat naar omhoog. De Raad vraagt hier voortaan 133 i.p.v. 125 euro.

De bedragen stijgen door indexering. De betalingsregels wijzigen dus niet.

Wie het pro deo-voordeel geniet, is nog steeds vrijgesteld van het rolrecht. Voor de anderen is 186 euro verschuldigd bij

  • een beroep tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of van zijn adjuncten;
  • een beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging of tot nietigverklaring gericht tegen een individuele beslissing genomen met toepassing van de Vreemdelingenwet.

Herinner dat er ook geen rolrecht moet worden betaald bij een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Maar wanneer dergelijke vordering samen met een vordering tot nietigverklaring, in één verzoekschrift, wordt ingesteld, geldt wel een betalingsplicht.

Het KB van 19 juni 2015 treedt in werking op 9 juli, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 29 juni 2015.
Zie ook Vreemdelingenwet (art. 39/68-1).

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Afkondigingsdatum : 19/06/2015
Publicatiedatum : 29/06/2015

Gepubliceerd op 07-07-2015

  235