Illegale Kazachen voortaan sneller gerepatrieerd

Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015

Sinds 1 juni 2017 kunnen inwoners van Kazachstan die hier verblijven zonder geldige verblijfsvergunning, makkelijker en vooral ook sneller worden teruggestuurd. Hetzelfde geldt voor Belgen die illegaal verblijven in Kazachstan. Die dag is immers de zogenaamde ‘Terug-en overnameovereenkomst’ tussen de Benelux en Kazachstan in werking getreden.
De betrokken instanties zijn daardoor niet langer afhankelijk van de goodwill van de bevoegde autoriteiten. Zowel Kazachstan als België is verplicht om vragen tot overname te behandelen, langs officiële weg, via een geijkte procedure met strikte deadlines en termijnen.
De Overeenkomst bepaalt welke instanties precies aan zet zijn, concretiseert de regels voor de overname en de doorgeleiding, verduidelijkt de wijze van overdracht en de manier van communiceren. Praktische details zijn —zoals bij andere overnameovereenkomsten— vastgelegd in een uitvoeringsprotocol.

Eigen onderdanen

België (en ook Nederland en Luxemburg) is verplicht om eigen onderdanen terug te nemen van Kazachstan wanneer ze niet of niet meer voldoen aan de binnenkomst- of verblijfsvoorwaarden. Dat geldt ook voor personen die na binnenkomst van Kazachstan de Belgische nationaliteit hebben verloren of er afstand van hebben gedaan maar nog niet de Kazachse nationaliteit hebben verworven.
Verplichte overname is er ook voor minderjarige ongehuwde kinderen van bovenstaande mensen, ongeacht hun geboorteplaats of nationaliteit (tenzij ze een zelfstandig verblijfsrecht hebben in Kazachstan), echtgenoten van bovenvermelde personen die een andere nationaliteit hebben als ze het recht hebben om België binnen te komen en er te verblijven (tenzij ze een zelfstandig verblijfsrecht hebben in Kazachstan).
Om de overname vlot te laten verlopen, moet België zo snel mogelijk de nodige reisdocumenten opsturen naar Kazachstan.

Ook derdelanders

Maar België wordt door de overnameovereenkomst ook verplicht om derdelanders en staatlozen over te nemen van Kazachstan. Al gelden hier wel een aantal strikte voorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die over een geldig visum beschikken (anders dan een transitvisum) of bij binnenkomst in Kazachstan in het bezit zijn geweest van een geldige verblijfstitel of visum (anders dan een transitvisum). Bovendien is de overnameplicht hier in heel wat situaties niet van toepassing. Denk aan dossiers waarbij een visum werd verkregen op basis van vervalste documenten.

Kazachstan

Uiteraard zijn alle terug- en overnameplichten ook van toepassing op Kazachstan. Kazachstan moet dus onder dezelfde voorwaarden Kazachen die hier zonder de nodige papieren verblijven, terugnemen.

Schriftelijke procedure

De procedure verloopt schriftelijk. België en Kazachstan communiceren alleen via de nationaal bevoegde autoriteiten. Iedere aanvraag bevat de nodige inlichtingen (personalia van de betrokkene) en bewijsdocumenten (bv. nationaliteitsbewijs of visum).

Eén jaar

Verzoeken moeten worden ingediend binnen het jaar nadat werd vastgesteld dat iemand niet (meer) aan de binnenkomst- of verblijfsvoorwaarden voldoet. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan die termijn worden verlengd.
De bevoegde autoriteiten hebben dan 21 dagen de tijd om te antwoorden op verzoeken. Na die termijn wordt geacht dat er met het verzoek werd ingestemd. Op dat moment hebben de autoriteiten opnieuw een maand om de betrokkenen terug- of over te nemen (termijn kan verlengd worden). Hoe de reis verloopt, ligt niet vast. Dat beslist de verzoekende partij.

Doorgeleiding, kosten en geschillen

De Overeenkomst gaat tot slot dieper in op de doorgeleiding van personen. Maar ook de verdeling van de kosten, de bescherming van gegevens en geschillenbeslechting komen nog aan bod.
Bron: Wet van 14 september 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015, BS 16 juni 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  241