IJsland stapt mee in Kyoto-verhaal

De Vlaamse overheid stemt officieel in met de overeenkomst die de Europese Unie sloot met IJsland over een gezamenlijke deelname aan de Kyoto-verbintenissen. De instemming is een juridische formaliteit en heeft geen impact op de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

De 192 partijen die het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ondertekenden, beslisten tijdens de klimaatconferentie van Doha om zich te engageren voor een tweede verbintenisperiode. Die is ingegaan op 1 januari 2013 en loopt tot 31 december 2020. De ‘wijziging van Doha’ bevat juridisch bindende engagementen inzake emissiereducties. Artikel 4 van het Protocol van Kyoto laat echter toe dat de partijen die verplichtingen gezamenlijk nakomen.

De Europese Unie, de EU-lidstaten en IJsland hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij legden in een aparte overeenkomst de voorwaarden vast waaronder IJsland kon instappen in de Europese Kyoto-procedure, hoe de reductieverplichtingen verdeeld zouden worden over alle lidstaten én IJsland, en hoe IJsland zou rapporteren over de nakoming van zijn verbintenissen.

Die overeenkomst heeft echter een dubbel gemengd karakter. Ze bevat zowel aspecten waarvoor de Europese Unie bevoegd is, als aspecten die tot de exclusieve bevoegdheid van de EU-lidstaten behoren. Vandaar dat de overeenkomst ondertekend moet worden door de EU én door de afzonderlijke lidstaten. In ons eigen land zijn zowel de federale overheid als de gewesten bevoegd.

De Europese Unie heeft haar deel al gedaan. In ons land hebben Wallonië en Brussel al ingestemd met de overeenkomst. Na de Vlaamse instemming is het de beurt aan de federale overheid, waarna de overeenkomst ook voor België definitief zal zijn.

In werking op:

  • 6 december 2015 (in het Vlaams Gewest).
  • 10 dagen na de federale instemming (voor België).

Bron:.Decreet van 30 oktober 2015 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, BS 26 november 2015.
Zie ook: .Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, Vl.Parl., Parl.St., 452 (2014-2015)1, p. 25 e.v.

Carine Govaert

Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Afkondigingsdatum : 30/10/2015
Publicatiedatum : 26/11/2015

Gepubliceerd op 26-11-2015

  95