Iedere doodgeboren foetus heeft recht op begrafenis of crematie

Voortaan heeft iedere doodgeboren foetus in Vlaanderen recht om begraven of gecremeerd te worden. Vlaanderen stapt formeel af van de ‘vereiste zwangerschapsduur van 12 weken’.

Momenteel bepaalt het decreet van 16 januari 2004 op de lijkbezorging dat levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken mogen begraven of gecremeerd worden op verzoek van de ouders. Hoewel deze formulering het recht op een begrafenis of crematie voor levenloos geboren foetussen na een zwangerschap van minder dan 12 weken niet automatisch verbiedt, werd ze door heel wat ouders als onrechtvaardig beschouwd. De Vlaamse decreetgever wil voortaan alle mogelijke interpretatieproblemen vermijden en schrapt de verwijzing naar de duur van 12 weken.

Het decreet van 28 maart 2014 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding en is dus van toepassing vanaf 29 juni 2014, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron:Decreet van 28 maart 2014 houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft, BS 19 juni 2014.
Zie ook Voorstel van decreet (van mevrouw Katrien Schryvers, de heren Kurt De Loor,e.a.) houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft, Vl. Parl. 2014, nr. 2385/1.

Laure Lemmens

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft

Afkondigingsdatum : 28/03/2014
Publicatiedatum : 19/06/2014

Gepubliceerd op 25-06-2014

  284