Hypotheekkantoren nemen niet langer de dienst van de Deposito- en Consignatiekas waar

Sinds 1 januari 2016 zijn de hypotheekkantoren niet langer bevoegd om de dienst van de Deposito- en Consignatiekas waar te nemen. Het KB van 20 mei 1964 tot vaststelling van de bevoegdheden van de hypotheekkantoren werd nu in die zin gewijzigd.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is sinds begin dit jaar niet meer verantwoordelijk voor het beheer van de lokale agentschappen van de Deposito- en Consignatiekas. Tot dan toe beschikte de Deposito- en Consignatiekas over een agentschap per arrondissement om de gerechtelijke consignaties in speciën te ontvangen, maar ze werden vervangen door één enkel kantoor in Brussel, dat dus alle gerechtelijke consignaties voor het hele land behandelt.

Die 27 agentschappen waren in werkelijkheid hypotheekkantoren die hiërarchisch afhingen van de Administratie van de Registratie en de Domeinen van de FOD Financiën. De hypotheekbewaarders waren bevoegd om in die agentschappen de gerechtelijke consignaties in speciën te ontvangen.

Wegens de nieuwe situatie die sinds 1 januari 2016 van kracht is, moeten er wijzigingen worden aangebracht aan het KB van 20 mei 1964, dat de zetel, het ambtsgebied en de bevoegdheden van de hypotheekkantoren vaststelt. Het gaat hoofdzakelijk om het schrappen van de dienst van de Deposito- en Consignatiekas uit de bevoegdheden van de verschillende kantoren. Deze wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1964 tot vaststelling van de zetel, alsmede van het ambtsgebied en de bevoegdheden van de hypotheekkantoren, BS 18 juli 2016.
Zie ook:Koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 11 december 2015.

Benoît Lysy

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1964 tot vaststelling van de zetel, alsmede van het ambtsgebied en de bevoegdheden van de hypotheekkantoren

Afkondigingsdatum : 27/06/2016
Publicatiedatum : 18/07/2016

Gepubliceerd op 27-07-2016

  107