Hogere subsidies voor boslandbouwsystemen?

De Vlaamse overheid kent ook in de periode 2014-2020 subsidies toe voor boslandbouwsystemen. Dat blijkt uit het regeringbesluit met de algemene voorwaarden, dat zopas gepubliceerd werd.

Alleen moesten de subsidieaanvragen voor 2015 al binnen zijn op 19 september 2014… Bovendien zegt het regeringsbesluit niet op hoeveel subsidies de landbouwer recht heeft. Dat moet nog geregeld worden in een ministerieel besluit…

Boslandbouwsystemen

Een landbouwer die een boslandbouwsysteem toepast, combineert een landbouwgewas en bomen op eenzelfde perceel. Dat biedt zowel economische voordelen – het hout kan verkocht worden –, als milieuvoordelen – de bomen trekken bijvoorbeeld vogels aan die de insecten op de gewassen te lijf gaan.

Subsidie van 80%?

Onder het vorige Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) bedroeg de tussenkomst van de Vlaamse overheid in principe 70% van de aanplantkosten. Naar verluidt zou dat percentage onder PDPO III, opgetrokken worden naar 80%, maar het ministerieel besluit met de exacte cijfers moet nog gepubliceerd worden.

Wat wél al vast staat, is dat er enkele opmerkelijke verschillen zijn tussen het subsidiebesluit voor PDPO II, en dat voor PDPO III. In de nieuwe regeling krijgt de landbouwer een forfait per hectare als hij de plantwerkzaamheden zelf uitvoert. Namelijk: 200 euro/ha.

De landbouwer moet de aangeplante soorten slechts 10 jaar behouden, tegen minstens 15 jaar onder PDPO II. Tussen de bomen moet een landbouwgewas aangeplant worden, dat gedurende minstens 10 jaar wordt aangegeven als hoofdteelt in de verzamelaanvraag, terwijl dat onder PDPO II eveneens minstens 15 jaar was.

Als de kost voor het aanplanten van de bomen hoger uitvalt dan wat volgens het Agentschap voor Landbouw en Visserij redelijk is, kan het agentschap een onderzoek verrichten en kan het de subsidie verminderen.

De overheid eist niet meer dat de aanplant uit minstens 3 rijen bomen bestaat. Integendeel, voortaan eist de overheid dat de bomen homogeen verspreid worden over het perceel.En beplantingen op het erf tellen niet mee.

Zo divers mogelijk

Nóg belangrijker is dat het agentschap de subsidies voortaan ordent volgens 2 criteria. namelijk:

  • het type bomen dat zal worden aangeplant, waarbij de voorkeur uitgaat naar inheemse en multifunctionele boomsoorten; én
  • de variatie in het soort bomen.

Alleen de steunaanvragen die op die criteria een doelmatigheidsscore halen die hoger is dan de minimale doelmatigheidsscore die door de minister wordt vastgelegd, komen nog in aanmerking voor subsidies.

De minister zal de doelmatigheidscore vastleggen na advies van het toezichtcomité. Het oprichtingsbesluit van het vernieuwde toezichtcomité verscheen samen met dit regeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Sinds 15 oktober

Sinds 15 oktober weet de landbouwer of hij in aanmerking komt voor subsidies en of hij dus met het aanplanten kan starten.

Net als onder PDPO II komt de gewestelijke overheid tussen in de volgende ‘plantkosten’:

  • de aankoop van bomen;
  • de arbeidskosten en de kosten voor het machinale werk, wat het aanplanten, beschermen en verstevigen van de bomen betreft; en
  • de aankoop van verstevigings- en beschermingsmateriaal voor de bomen.

Het boslandbouwperceel moet een oppervlakte van minstens 0,5 hectare beslaan en er moeten op het perceel minstens 30 bomen per hectare aangeplant worden (max. 200 bomen/ha).

De subsidie voor boslandbouwsystemen kan niet gecombineerd worden met de subsidie voor het bebossen van landbouwgronden.

En, net als vroeger, worden er ook onder PDPO III géén subsidies toegekend voor het aanplanten van:

  • laagstamfruitbomen en halfstamfruitbomen;
  • naaldbomen;
  • Amerikaanse vogelkers; en
  • andere soorten die door de minister worden aangewezen als invasieve soorten.

Vernieuwd toezichtcomité

Tot slot nog een woordje uitleg over het nieuwe toezichtcomité. Dat zal – net als bij de start in 2007 – uit 22 leden bestaan, en staat onder het toezicht van de minister van Landbouw. 11 van de 22 leden hebben stemrecht. Namelijk: de vertegenwoordigers van diverse ministers én de secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij. De overige 11 leden hebben slechts een raadgevende stem. Daartoe behoren onder meer de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van de Minaraad, van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, van de Vlaamse Landmaatschappij, van het Agentschap voor Natuur en Bos, en van de Serv. Het comité kan op vraag van de minister versterkt worden met een vertegenwoordiger van het Waalse Gewest.

Uitwerking sinds 1 augustus 2014…

Hoewel het besluit betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen pas op 3 november 2014 in het Belgisch Staatsblad verscheen, kreeg dat besluit uitwerking op 1 augustus 2014. Immers, op de website van het Agentschap voor Landbouw en Visserij lezen we dat de subsidieaanvragen voor 2015 moesten ingediend worden tussen 28 juli en 19 september 2014

Op 15 oktober moest het agentschap al verwittigd hebben wie er boslandbouwsubsidies zou krijgen van de Vlaamse overheid, zodat de landbouwers met het aanplanten konden starten. De herfst is nu eenmaal hét plantseizoen voor bomen.

Hoeveel de subsidie bedraagt, hoe hoog de minimale doelmatigheidsscore is, en welk budget de Vlaamse regering uittrekt voor deze maatregel,… dat alles staat in een ministerieel besluit, maar nog gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020, BS 3 november 2014. Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2014 tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, BS 3 november 2014.
Zie ook:

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020

Afkondigingsdatum : 30/07/2014
Publicatiedatum : 03/11/2014

Gepubliceerd op 04-11-2014

  107