Hogere subsidies voor bebossing en herbebossing

De Vlaamse regering trekt de subsidies op voor het aanleggen van een bos en het doorvoeren van een herbebossing. Maar ze kent de subsidies vanaf nu toe volgens de ‘call’-formule. Dat betekent dat alleen de best gerangschikte dossiers nog recht hebben op steun.

Aanplantsubsidie van 3.500 euro per hectare

Personen, privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals ondernemingen of vzw’s, en publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van de federale overheid en het Vlaams Gewest zelf) kunnen vanaf nu een eenmalige subsidie krijgen van 3.500 euro per hectare voor een bebossing met bomen óf struiken, of van 3.000 euro per hectare voor een herbebossing. Op voorwaarde dat er bebost of herbebost wordt met inheemse soorten. De subsidie dekt de kosten voor beplanting.

De nieuwe basissubsidie ligt in de regel hoger dan vroeger. Toen werd er wel 3.700 euro per hectare uitbetaald voor een bebossing of herbebossing met zomer- of wintereik, en 3.000 €/ha, voor een bebossing of herbebossing met beuk of es, maar voor alle andere boomsoorten varieerde de subsidie tussen 850 en 2.500 euro per hectare. Voor het aanplanten van een onderetage met struiken bedroeg de subsidie slechts 500 €/ha.

Verhoging voor aanbevolen herkomst

Net als vroeger wordt het subsidiebedrag met 250 €/ha verhoogd als er plantgoed van aanbevolen herkomst wordt gebruikt.

Subsidie voor wildbescherming

De Vlaamse regering komt voor het eerst ook tussen in de kosten voor het voorkomen van wildschade. Wie het volledige perceel met jonge boompjes en struikjes afrastert tegen knabbelende reeën of konijnen, heeft recht op een subsidie van 350 euro per 100 meter raster bij bebossing, en van 235 euro per 100 meter raster bij herbebossing.De omheining moet minstens 7 jaar blijven staan. De termijn begint pas te lopen vanaf de indiening van de eerste aanvraag tot uitbetaling.

Wie elk plantje apart beschermt, krijgt 0,65 € per bescherming bij bebossing, en 0,45 € per bescherming bij herbebossing.

Alleen voor landbouwers

Landbouwers die een bos aanplanten op landbouwareaal hebben recht op een bijkomende subsidie voor het onderhoud van het bos, en op een compensatie van hun inkomensverlies.

De subsidie voor onderhoud wordt vanaf nu gedurende 12 jaar toegekend. Vroeger was dat maar gedurende 5 jaar. Anderzijds bedraagt de subsidie nu 185 €/ha, gedurende de eerste 5 jaar, waar ze vroeger varieerde tussen 175 €/ha en 350 €/ha. Voor de resterende termijn wordt nu 75 €/ha/jaar toegekend (vroeger: 0 €/ha).

De subsidie voor inkomensverlies wordt eveneens gedurende 12 jaar verleend (vroeger: 15 jaar). Ze bedraagt 800 €/ha/jaar (vroeger: 665 €/ha), maar wordt verminderd als de landbouwer via andere kanalen ook nog subsidies krijgt voor de bebossing.

Er wordt geen compensatie voor inkomensverlies meer toegekend aan niet-landbouwers.

Voor eigenaar en pachter

De volgende personen kunnen een subsidiedossier indienen:

  • de eigenaar van de grond;
  • de overige zakelijkrechthouders die een recht tot bebossing hebben; en
  • de pachter, op voorwaarde dat de verpachter schriftelijk instemt met de bebossing.

De (her-)bebossing moet in overeenstemming zijn met het beheerplan, natuurrichtplan, management Natura 2000-plan, enz. En in bepaalde gevallen moet het departement Landbouw en Visserij eerst een gunstig advies verlenen. Als er nog geen beheerplan is, dan moet er binnen de 4 jaar eentje opgemaakt zijn.

En er worden geen subsidies verleend voor bebossingen in het kader van een herstelmaatregel of een verplichte boscompensatie.

Minstens 2 of 3 soorten

De te bebossen of herbebossen oppervlakte moet net als vroeger minstens 0,5 hectare beslaan. De oppervlakte kan uit ruimtelijk gescheiden deeloppervlaktes van minstens 10 are bestaan, op voorwaarde dat die allemaal binnen een straal van 1 kilometer liggen.

De minimumoppervlakte wordt verlaagd van 0,5 tot 0,25 hectare als de bebossing aansluit bij een bestaand bos of als ze bedoeld is als bosrandontwikkeling.

Er moeten minstens 2 soorten worden aangeplant, en minstens 10% van elke soort. Vanaf een oppervlakte van 1 hectare, moeten dat minstens 3 soorten zijn.

Alle soorten moeten bovendien standplaatsgeschikt zijn.

De natuurlijke verjonging van soorten die niet zijn opgenomen op de lijst met inheemse bomen en struiken, mag maximaal 10% van de bedekking bedragen.

Het beboste terrein mag gedurende 25 jaar niet ontbost worden. Vroeger was dat maar 20 jaar. De termijn van 25 jaar begint te lopen vanaf de datum van indiening van de eerste aanvraag tot uitbetaling.

Ook voor bessen, gagel en brem

Als we de nieuwe lijst met inheemse bomen en struiken vergelijken met de lijst die tot nu van toepassing was, dan zien we dat er voortaan ook subsidies worden toegekend voor het aanplanten van:

  • gele kornoelje (Cornus mas);
  • brem (Cytisus scorparius);
  • wilde liguster (Ligustrum vulgare);
  • zwarte bes (ribes nigrum), aalbes (ribes rubrum) en kruisbes (ribes uva-crispa); en
  • gaspeldoorn (Ulex europaeus).

Er wordt echter géén steun meer verleend voor het aanplanten van walnotenbomen (Juglans regia) en vuilbomen (Frangula alnus).

Onderaan dit bericht vindt u de integrale lijst van toegelaten bomen en struiken.

Call-formule en IHD-score

De eigenaar, houder van een ander zakelijk recht of pachter moet zijn subsidieaanvraag vóór 1 mei, of vóór 1 september indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, met een modelformulier, dat nog niet online staat. Immers, de eerste deadline valt pas op 1 mei 2016.

Alle dossiers krijgen vervolgens een score. Vreemd genoeg heeft die score niets te maken met de bosaanplanting op zich, maar wél met de mate waarin de aanvragen bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD); dat zijn de Europese natuurdoelen. Of met de mate waarin de bosaanplanting de gevolgen van de instandhoudingsdoelstellingen beperken voor een normale landbouwuitbating.

Als het budget niet volstaat om alle dossiers te betoelagen, krijgen alleen de hoogste gequoteerde dossiers een subsidie.

Voor de dossiers die ingediend werden tegen 1 mei, valt de beslissing dus vóór 1 augustus. Voor de dossiers die ingediend werden tegen 1 september, valt de subsidiebeslissing vóór 1 december.

De subsidie wordt in 2 schijven uitbetaald: een eerste schijf van 75% na verloop van 3 jaar, het saldo na nog eens 3 of 4 jaar.

Duurzaam bosbeheer

Het nieuwe subsidiebesluit voor bebossing en herbebossing geeft uitvoering aan PDPO III, het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020.

De subsidies voor bebossing en herbebossing worden dan ook uit het specifieke subsidiebesluit voor de beheerders van openbare en private bossen geschrapt. Dat besluit regelt vanaf nu alleen nog de subsidies voor het openstellen van een bos, voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria van duurzaam bosbeheer, en voor het bevorderen van de ecologische functie. De lijst van inheemse boomsoorten die aangeplant kunnen worden in het kader van de ecologische functie, wordt trouwens afgestemd op de nieuwe basislijst met inheemse soorten.

Het subsidiebesluit voor de landbouwsector, dat nog uitvoering gaf aan PDPO II, blijft alleen nog bestaan voor de reeds gesloten overeenkomsten.

In werking op: 30 november 2015.

Integrale lijst van inheemse soorten

Voor de volledigheid geven wij u hier nog even de volledige lijst met toegelaten inheemse bomen en struiken. De lijst is geordend op wetenschappelijke benaming. Zo vindt u alle verwante soorten bij mekaar.

Wetenschappelijke benamingNederlandse naam
Acer campestre L. Spaanse aak
Acer pseudoplatanus L. gewone esdoorn
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. zwarte els
Betula pendula Roth. ruwe berk
Betula pubescens Ehrh. zachte berk
Carpinus betulus L. haagbeuk
Cornus mas L. gele kornoelje
Cornus sanguinea L. rode kornoelje
Corylus avellana L. hazelaar
Crataegus laevigata (Poiret) DC. tweestijlige meidoorn
Crataegus monogyna Jacq.eenstijlige meidoorn
Crataegus rhipidophylla Gandoger koraalmeidoorn
Cytisus scoparius (L.) Link. brem
Euonymus europaeus L. wilde kardinaalsmuts
Fagus sylvatica L. beuk
Fraxinus excelsior L. es
Hippophae rhamnoides L.duindoorn
Ilex aquifolium L. hulst
Juniperus communis L. jeneverbes
Ligustrum vulgare L. wilde liguster
Malus sylvestris (L.) Mill. wilde appel
Mespilus germanica L. mispel
Myrica gale L. wilde gagel
Pinus sylvestris L. grove den
Populus nigra L. zwarte populier
Populus tremula L. ratelpopulier
Populus x canescens (Ait.) grauwe abeel
Smith. Prunus avium (L.) L. zoete kers
Prunus padus L. Europese vogelkers
Prunus spinosa L. sleedoorn
Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh. wilde peer
Quercus petraea Lieblein wintereik
Quercus robur L. L.zomereik
Rhamnus cathartica L. wegedoorn
Rhamnus frangula L. sporkehout
Ribes nigrum L. azwarte bes
Ribes rubrum L. aalbes
Ribes uva-crispa L. kruisbes
Rosa arvensis Huds. bosroos
Rosa canina L. hondsroos
Rosa corymbifera Borkh. heggenroos
Rosa pimpinellifolia L. duinroos
Rosa pseudoscabriuscula/tomentosa schijnviltroos/ruwe viltroos
Rosa rubiginosa L. egelantier
Rosa tomentella Léman beklierde heggenroos
Salix alba L. schietwilg
Salix aurita L.geoorde wilg
Salix caprea L. boswilg
Salix cinerea L.grauwe wilg
Salix fragilis L. kraakwilg
Salix repens L. kruipwilg
Salix x multinervis Döll. geoorde wilg x grauwe wilg
Salix x reichardtii A. Kerner. boswilg x grauwe wilg
Salix x rubens Schrank. bindwilg
Sambucus nigra L. gewone vlier
Sambucus racemosa L. trosvlier
Sorbus aucuparia L. wilde lijsterbes
Taxus baccata L. taxus
Tilia cordata Mill. winterlinde
Tilia platyphyllos Scop. zomerlinde
Tilia x europaea L.Hollandse linde
Ulex europaeus L.gaspeldoorn
Ulmus glabra Huds. ruwe iep
Ulmus laevis Pallas. fladderiep
Ulmus minor Mill. gladde iep
Viburnum opulus L.Gelderse roos

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing, BS 20 november 2015.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing

Afkondigingsdatum : 02/10/2015
Publicatiedatum : 20/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  205