Hogere accijnzen en nieuw cliquetsysteem voor diesel sinds 1 november 2015

De Regering heeft beslist om de accijnzen op diesel vervroegd te indexeren op 1 november 2015. Ook de komende jaren zullen de accijnzen op diesel verder stijgen. De Regering voert ook een nieuw cliquetsysteem in voor de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2018. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor de ‘professionele dieselgebruikers’.

Vervroegde indexering accijnzen op diesel

De accijnsverhoging was gepland op 1 januari 2016, maar de Regering vervroegde de verhoging om budgettaire redenen. Met de nieuwe regeling wil ze ook de accijnstarieven van benzine en diesel dichter bij mekaar brengen.

Omwille van de hoogdringendheid worden de indexatie van de accijnstarieven op ‘gasolie gebruikt als motorbrandstof’ (diesel) en het nieuw cliquetsysteem ingevoerd via een ‘koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004’ (art. 13, § 1, algemene wet douane en accijnzen).

Het totale bedrag aan accijnzen (accijns + bijzondere accijns + energiebijdrage) op ‘gasolie gebruikt als motorbrandstof’ werd geïndexeerd met 0,63%. Deze accijnsverhoging werd omgevormd naar een verhoging van de bijzondere accijns.

Op 1 november 2015 steeg daardoor de bijzondere accijns op ‘gasolie die wordt gebruikt als motorbrandstof’:

  • van 230,6949 euro tot 233,4914 euro per 1.000 liter bij 15°C gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49, met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg, en
  • van 215,6544 euro tot 218,3561 euro per 1.000 liter bij 15°C gasolie van de GN code 2710 19 41, met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg.
Diesel werd hierdoor aan de pomp zo’n 0,27 eurocent per liter duurder.

Nieuw cliquetsysteem

De Regering voert ook (opnieuw) een cliquetsysteem in voor diesel, voor de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2018. Daardoor zal, telkens als de maximumprijs voor ‘gasolie gebruikt als motorbrandstof’ (diesel) vanaf 1 november 2015 daalt, de bijzondere accijns stijgen met de helft van deze prijsdaling.

Het nieuwe cliquetsysteem zal per periode in twee stappen uitgevoerd worden:

  • er wordt een maximumbedrag ingevoerd waarmee de bijzondere accijns op diesel (gasolie) jaarlijks kan stijgen;
  • elke stijging van de bijzondere accijns op diesel (aan de hand van het cliquetsysteem) wordt gekoppeld aan een tariefverlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine.

Stap 1Het tarief van de bijzondere accijns voor gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 zal:

  • van 1 november 2015 tot en met 31 december 2016 verhoogd worden met maximum 33,29 euro per 1.000 liter bij 15° C:
  • van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 verhoogd worden met maximum 34,60 euro per 1.000 liter bij 15° C, en
  • van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 verhoogd worden met maximum 50,00 euro per 1.000 liter bij 15° C.

Stap 2Het tarief van de bijzondere accijns voor ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 verlaagt, wanneer de verhoogde accijnzen op diesel:

  • in de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2016 meer dan 26,09 euro per 1 000 liter bij 15° C bedragen;
  • in 2017 meer dan 27,40 euro per 1.000 liter bij 15° C bedragen;
  • in 2018 meer dan 42,80 euro per 1.000 liter bij 15° C bedragen.
Worden deze drempels overschreden, dan wordt elke bijkomende stijging van de accijns op diesel gecompenseerd door een accijnsdaling op ongelode benzine, ten belope van 3,17 keer het bedrag van de verhoogde accijns op diesel.

Het nieuwe cliquetsysteem en de bijhorende verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine zijn niet meer van toepassing vanaf het ogenblik waarop de accijnzen op ongelode benzine en gasolie gelijk zijn.

De Koning kan in één enkel koninklijk besluit, respectievelijk voor alle verhogingen en verlagingen, de voorwaarden en eventuele beperkingen bepalen waarbinnen een belastingheffing of -teruggave op de in verbruik gestelde voorraden energieproducten zal plaatsvinden.

Professionele diesel

De indexering en de tariefverhogingen van de bijzondere accijns op diesel hebben geen impact op de professionele diesel.Voor de ‘professionele dieselgebruikers’ (zoals taxidiensten, transportbedrijven,…) geldt een verlaagd accijnstarief op gasolie (diesel). Zij kunnen een gedeelte van de bijzondere accijns terugkrijgen van de Staat (art. 429, § 5, programmawet van 27 december 2004).

Op 1 november 2015 werd dit terug te betalen bedrag aan bijzondere accijns van 76,3000 euro per 1.000 liter bij 15° C gasolie wel verhoogd tot 79,0017 euro per 1.000 liter bij 15° C. Dit als gevolg van de vervroegde indexering van de accijnzen op diesel.

Bij elke verhoging van de bijzondere accijns op gasolie (in het kader van het cliquetsysteem) zal het bedrag dat in aanmerking komt voor terugbetaling in het kader van het systeem van de professionele diesel, verhoogd worden ten belope van het bedrag van de verhoging.

In werking

Het KB van 26 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004, BS 30 oktober 2015.
Zie ook:– Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2014; err., BS 18 januari 2005 – art. 419, punt e), i), art. 419, f), i), art. 420, § 3 en art. 429, § 5– Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, BS 21 september 1977 - art. 13, § 1

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004

Afkondigingsdatum : 26/10/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 04-11-2015

  641