Hof van beroep kan aanvullende onderzoeksrechters voor terrorismezaken aanwijzen (art. 58 Potpourri IV)

De eerste voorzitter van het hof van beroep kan voortaan aanvullende onderzoeksrechter aanwijzen die gespecialiseerd zijn in terrorismedossiers. Bovenop het quotum dat bij KB is vastgelegd. De aanwijzing van aanvullende onderzoeksrechters kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals aanslagen, en na advies van de federale procureur.

Hoeveel aanvullende onderzoeksrechters de eerste voorzitter kan aanwijzen is wettelijk niet bepaald. Dat kan er één, maar het kunnen er ook meerdere zijn. De aanwijzing van een aanvullende onderzoeksrechter geldt voor hoogstens twee jaar. Zijn aanwijzing kan wel twee keer hernieuwd worden.

Die aanvullende onderzoeksrechters komen bovenop het quotum dat bij KB is vastgelegd. Volgens dat quotum kunnen er voor het ressort van het hof van beroep van Brussel 5 Franstalige onderzoeksrechters en 3 Nederlandstalige aangeduid worden. Voor het ressort van het hof van beroep van Antwerpen en van Luik telkens 3, en voor het ressort van het hof van beroep van Gent en Bergen telkens 2.

Door de eerste voorzitter de kans te geven om extra onderzoeksrechters voor terrorismedossiers aan te wijzen, kan er sneller ingespeeld worden op plotselinge noden. Bij een toevloed van terroristische misdrijven kan het immers gebeuren dat het bestaande quotum onvoldoende is voor de grote hoeveelheid onderzoekshandelingen.

Artikel 58 van de wet van 25 december 2016 is in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 58 Potpourri IV)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 80)Koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 03-02-2017

  79