Hoe ziet het nieuwe ‘Departement Omgeving’ eruit?

Sinds 1 april 2017 vormen de voormalige departementen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimte Vlaanderen (ex-RWO) samen het departement Omgeving. Het nieuwe departement staat onder de leiding van de voormalige secretaris-generaal van RWO, Peter Cabus, en telde na de samenvoeging 17 afdelingen. Cabus brengt dit aantal nu terug tot 8, gegroepeerd binnen 3 grote pijlers.

Strategie en beleid

Cabus hergroepeert zijn diensten rond 3 grote ‘organisatiepijlers’: strategie enerzijds, en beleid anderzijds, en het beleid wordt verder opgedeeld in het beleid op het vlak van ruimte en milieu, en het beleid op het vlak van energie, klimaat en duurzaamheid.

Van SID tot EKG

De afdelingen MI, AMMC, MV, ALBON,… kortom alle 17 afdelingen van LNE en RWO worden bijeengebracht in 8 nieuwe afdelingen. Op eentje na (Handhaving) krijgen zij allemaal een eigen, officiële verkorte benaming.

De 8 afdelingen binnen de 3 organisatiepijlers heten vanaf nu:

Takenpakket

Lokale besturen en ondernemingen uit de sector krijgen met alle afdelingen wel eens te maken, maar de meest relevante bevoegdheden per afdeling zijn wellicht:

 1. Afdeling SID – Strategie, Internationaal beleid en Dierenwelzijn. O.m.:
  • dierenwelzijn (beleid en inspectie).
 2. Afdeling VPO – Vlaams Planbureau voor Omgeving. O.m.:
  • bundeling activiteiten en middelen inzake het omgevingsonderzoek, milieu en gezondheid, bodembescherming, ondergrond, natuurlijke rijkdommen, diepe ondergrond;
  • milieuhinder van elektromagnetische golven.
 3. Afdeling DIDM – Data- en Informatiebeheer & Digitale Maatschappij. O.m.:
  • Geografische Informatie Structuur (GIS);
  • beleidsoverkoepelend omgevingsmanagementinformatiesysteem voor beleidsdomein en databeheer (MMIS).
 4. Afdeling PBM – Partnerschappen met besturen en maatschappij. O.m.:
  • partnerschappen met lokale besturen en overheden binnen Vlaanderen, o.a. inzake ruimte en klimaat;
  • milieu-integratie Economie, Infrastructuur en Maatschappij;
  • vorming en educatie doelgroepen natuur, milieu, energie en duurzame ontwikkeling.
 5. Afdeling BJO – Beleidsontwikkeling & Juridische ondersteuning. O.m.:
  • beleid rond geluidshinder.
 6. Afdeling GOP – Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten. O.m.:
  • gebiedsontwikkeling;
  • omgevingsplanning, bv. rup’s;
  • omgevingsprojecten, omgevingsvergunning en Vlaamse investeringsprojecten (VIP’s);
  • leef- en omgevingskwaliteit, waaronder mer- en vr-rapportage en, externe veiligheid;
  • land- en bodembescherming;
  • erkenningen.
 7. Afdeling Handhaving. O.m.:
  • Milieu-inspectie (MI)
  • Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (AIHRO);
  • bestuurlijke handhaving;
  • milieuschade;
  • milieucrisismanagement.
 8. Afdeling EKG – Energie, Klimaat & Groene Economie. O.m.:
  • klimaat, luchtverontreiniging, energie, groene economie én diepe ondergrond.

Sinds 1 april

Op papier werd de samenvoegingsoperatie in 2 stapjes doorgevoerd. Op 1 april 2017 werden de 689 medewerkers van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie bij de 289 collega’s van het departement Ruimte Vlaanderen gevoegd, en kreeg dat laatste departement de nieuwe naam departement Omgeving. 2 dagen later, op 3 april, fuseerden de 17 afdelingen van het vroegere LNE en RWO tot de 8 nieuwe afdelingen.

Maar in de praktijk gaat dat niet zo vlug. Een volgende stap in het reorganisatieproces valt wellicht rond 1 oktober 2017, wanneer de diensten uit het Phoenixgebouw aan de Koning Albert II-laan overgebracht worden naar het Ferrarisgebouw aan diezelfde Koning Albert II-laan. Cabus wil zijn reorganisatie volledig rond hebben tegen 31 maart 2018.

We geven ter afronding nog even mee dat het nieuwe departement Omgeving onder 4 verschillende ministers valt:

 • Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
 • Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed – wat de inspectie Onroerend Erfgoed betreft;
 • Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie – wat het aspect Energie betreft; en
 • Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn - wat het aspect Dierenwelzijn betreft.
Van toepassing:
 • Vlaams gewest.
 • 1 april 2017.

Bron:Besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2017 houdende vaststelling van de organisatiestructuur van het Departement Omgeving, BS 13 april 2017.
Zie ook:

Carine Govaert

Besluit van de secretaris-generaal houdende vaststelling van de organisatiestructuur van het Departement Omgeving

Afkondigingsdatum : 01/04/2017
Publicatiedatum : 13/04/2017

Gepubliceerd op 13-04-2017

  754