Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu maakt afspraken over werking

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) heeft zopas een huishoudelijk reglement goedgekeurd waarin de raadsleden afspraken maken over de plaats waar de VHRM gevestigd is, het aantal keren per jaar dat de hoge handhavingsraad zal samenkomen, het verloop van de vergaderingen, het aanspreken van externe deskundigen, enz. De VHRM publiceerde eerder deze maand ook al zijn milieuhandhavingsprogramma voor de periode 2015-2019. Het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening dateert van november 2015.

Het nieuwe reglement is een doorslagje geworden van het huishoudelijk reglement dat van toepassing was op de rechtsvoorganger van de huidige raad, de voormalige Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving. Zo zegt het nieuwe reglement heel uitdrukkelijk dat de VHRM zijn zetel in het Graaf de Ferrarisgebouw heeft, in Brussel (Koning Albert II-laan 20, bus 15). Maar dat was al zo. Verder moet de raad minstens 5 maal per jaar bijeenkomen, maar ook dat was al zo bepaald; bovendien ligt het vergadertempo in werkelijkheid hoger. De vergaderingen van de VHRM zijn nog steeds niet openbaar, tenzij dat raadsleden uitdrukkelijk vragen.

In het nieuwe reglement is wel sprake van de ondervoorzitters – in het meervoud – want de raad heeft nu ook een ondervoorzitter die gespecialiseerd is in het ruimtelijkeordeningsrecht. De VHRM werkt voortaan met een bureau, dat bestaat uit de voorzitter, beide ondervoorzitters en de vaste secretaris. Zijn meerjarenplan is een ‘strategisch en operationeel plan’ geworden. En de raad heeft een procedure vastgelegd voor het geval er niet voldoende leden aanwezig zijn om rechtsgeldig te kunnen beslissen en voor het geval er geen overeenstemming kan worden bereikt over een advies. Wat blijft, is dat de raad nog steeds naar een consensus moet streven.

De VHRM kan zich laten bijstaan door externe deskundigen. Het nieuwe reglement benadrukt dat dit op structurele, of op occasionele basis kan gebeuren, maar dat men bij het toewijzen van een opdracht aan een externe deskundige, de regels op de overheidsopdrachten moet respecteren.

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ontstond in 2014 uit de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de administratie, de provincies en gemeenten, het College van procureurs-generaal, en de politie. Hij stelt het milieuhandhavingsprogramma op, het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening, de milieuhandhavingsrapporten en de handhavingsrapporten ruimtelijke ordening. De raad formuleert ook beleidsadviezen.

In werking:

  • 31 mei 2016 ((d.i. op de dag van bekendmaking in het Staatsblad).

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 31 mei 2016.
Zie ook:

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Afkondigingsdatum : 22/04/2016
Publicatiedatum : 31/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  131