Grondwettelijk Hof vernietigt heffingen op Recupel en Bebat

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Medio 2015 besliste het Vlaamse Gewest om van 2015 tot en met 2019 een heffing van 3% in te stellen op het eigen vermogen van de verenigingen zonder winstoogmerk die instaan voor de inzameling van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Recupel) en van de afgedankte batterijen en accu’s (Bebat). De decreetgever viseerde specifiek deze beheerorganismen, omdat zij de voorgaande jaren grote reserves hadden opgebouwd. In een arrest van 18 mei 2017 verklaarde het Grondwettelijk Hof echter dat beide heffingen onwettig waren.
Recupel, Bebat en diverse beroepsverenigingen voerden meerdere argumenten aan voor het Hof, maar het Hof keek in eerste instantie of de Vlaamse decreetgever wel bevoegd was om beide heffingen op te leggen, en aangezien dat volgens het Hof niet het geval was, sneuvelden de heffingen nog voor de andere argumenten op tafel konden komen.
Het Vlaamse Gewest is volgens het Grondwettelijk Hof niet bevoegd om een specifieke heffing op te leggen aan Recupel en Bebat, omdat het aanknopingspunt van de heffing niet gelokaliseerd kan worden binnen het grondgebied waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is. De belasting beoogde immers álle beheerorganismen. Ongeacht waar zij gevestigd waren.
De belasting trof ook het volledige eigen vermogen, en niet alleen de fondsen met middelen waarvan de territoriale (Vlaamse) herkomst getraceerd kon worden.
Het Hof vernietigt daarom de artikelen 39 en 40 van het Vlaamse decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, die een heffing instelden op het eigen vermogen van Recupel en Bebat. De Vlaamse fiscus zal dus de reeds geïnde bedragen moeten terugbetalen en de andere beheerorganismen hoeven voorlopig niet te vrezen dat de overheid ook hun reserves zal afromen.
Zie ook:
  • Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 15 juli 2015 (art. 39-40 PD 2015/1).
Carine Govaert
  447