Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: maximaal recht op hoger beroep bij voorlopige hechtenis

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Iedereen heeft het recht om maximaal beroep aan te tekenen tegen beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis. Dat de Potpourri II-wet in artikel 137 onmiddellijk cassatieberoep alleen toelaat tegen arresten die door de Kamer van Inbeschuldigingstelling op hoger beroep ingesteld tegen de eerste beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis en niet ten aanzien van de volgende beslissingen tot handhaving, schendt de Grondwet.
‘Het is verkeerd ervan uit te gaan dat de controle van de wettigheid en van de naleving van de wezenlijke vormvereisten minder cruciaal zou zijn voor de verdere beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis. De beslissingen blijven immers onderworpen aan een verplichte motivering en die verplichting is zelfs strikter in het licht van het tijdsverloop. Bovendien biedt cassatieberoep een aantal noodzakelijke waarborgen voor de rechtzoekende’, aldus het Hof.
Hetzelfde geldt voor artikel 127 dat het onmiddellijk cassatieberoep opheft tegen arresten van de Kamer van Inbeschuldigingstelling inzake de beslissing van de onderzoeksrechter tot beperking van bezoek, briefwisseling of telefoongesprekken of tot invoering van een elektronisch toezicht ten aanzien van een persoon in voorlopige hechtenis. Beide bepalingen worden vernietigd.
Zowel artikel 127 als artikel 137 zijn vernietigd. Maar omdat het risico bestaat dat de vernietiging rechtsonzekerheid zou doen ontstaan ten aanzien van de beslissingen inzake voorlopige hechtenis waartegen een cassatieberoep had kunnen worden ingesteld bij ontstentenis van die bepalingen, blijven de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd tot 12 januari 2018, de datum waarop het arrest in het Belgisch Staatsblad is verschenen.
Zie ook
Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 127 en 137 Potpourri II).
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  630