Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: illegalen automatisch uitsluiten van penitentiair verlof, elektronisch toezicht en beperkte detentie mag niet

Arrest nr. 148/2017

Illegalen automatisch uitsluiten van de mogelijkheid op penitentiair verlof, elektronisch toezicht, beperkte detentie, voorwaardelijke invrijheidstelling of een onderbreking van de strafuitvoering mag niet. Ze moeten de kans krijgen om een aanvraag in te dienen. De bevoegde overheden moeten de dossiers kunnen onderzoeken en een beslissing nemen op basis van de concrete administratieve, familiale en sociale situatie van de betrokkene.
Dat de wet op voorhand alle vreemdelingen van wie de aanwezigheid op het grondgebied niet gedekt is door een verblijfsmachtiging verhinderd om een aanvraag in te dienen, louter en alleen op basis van hun administratieve verblijfssituatie en dus ongeacht de straf die tegen hen is uitgesproken, hun gedrag sinds hun opsluiting, de historiek van hun verblijfssituatie, hun familiebanden in België en de mogelijkheid tot verwijdering, creëert een onverantwoord verschil in de behandeling met Belgische veroordeelden en veroordeelde vreemdelingen die legaal in ons land verblijven en heeft onevenredige gevolgen ten aanzien van hun grondrechten. ‘Door de overheden die bevoegd zijn voor de toekenning van de strafuitvoeringsmodaliteiten niet toe te staan om te onderzoeken, in het licht van de concrete administratieve, familiale en sociale situatie van de buitenlandse aanvrager, of het gerechtvaardigd is hem de gevraagde modaliteit te weigeren om reden dat op grond van een advies van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat hij niet toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf op het grondgebied, heeft de wetgever een onevenredige maatregel genomen’.
Het Grondwettelijk Hof heeft de betrokken artikels 148, 153 en 163 van de Potpourri II-wet daarom vernietigd.
Let wel, deze vernietiging staat de wetgever niet in de weg om voor elke overwogen strafuitvoeringsmodaliteit te oordelen of het relevant is die uit te sluiten voor sommige categorieën, vreemdelingen die niet tot verblijf gemachtigd zijn, mét naleving van het evenredigheidsbeginsel.
Zie ook
Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 148, 153 en 163 Potpourri II).
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  293