Grondwettelijk Hof beoordeelt bewijs van taalkennis bij plaatselijke diensten

Wet houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat de federale wetgever een niet te verantwoorden verschil in behandeling heeft gecreëerd onder kandidaten voor een betrekking en onder personeelsleden van plaatselijke diensten. Want de mogelijkheid tot afwijking bij de uitreiking van getuigschriften inzake taalkennis, geldt enkel voor de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied en niet in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, terwijl de wetgever bevoegd is om het gebruik van de talen te regelen voor beide taalgebieden.
 
 

Taalkennis

Kandidaten voor posten bij plaatselijke openbare diensten in het Duitse, Franse of Nederlandse taalgebied, die niet beschikken over diploma’s of studiegetuigschriften waaruit blijkt dat zij onderwijs in een van die talen hebben genoten, moeten hun taalkennis bewijzen met een attest.
Dat kan na een door Selor – het selectiebureau van de overheid - georganiseerd examen. Na protest van Europa heeft de wetgever de bevoegde overheden de mogelijkheid gegeven om te aanvaarden dat een personeelslid zijn taalkennis aantoont met andere documenten dan een certificaat van Selor.

Wetswijziging

Maar die wetswijziging is uitsluitend voorbehouden voor de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied. Daarvoor kan men een mechanisme uitwerken waardoor taalcertificaten die uitgereikt zijn in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in de Zwitserse Bondsstaat ook in aanmerking kunnen komen.
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (en de andere gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) en hun personeelsleden komen dus niet in aanmerking en dat leidt tot een verlies aan gekwalificeerd personeel in de plaatselijke diensten van het tweetalige gebied.
Vandaar dat de verzoekende partijen de bestreden wet betwisten in zoverre zij uitsluitend de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied toestaat om van de kandidaten en personeelsleden, als bewijs van hun taalkennis, andere certificaten (dan die van Selor) te aanvaarden.

Verschil in behandeling

Het Grondwettelijk Hof volgt die redenering en vernietigt artikel 2 van de wet van 21 april 2016 houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, in zoverre het niet van toepassing is op de plaatselijke diensten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Er is sprake van een verschil in behandeling onder kandidaten en personeelsleden naargelang de betrekking of het ambt in kwestie ressorteert onder de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied of onder de plaatselijke diensten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Volgens de ministerraad zijn de plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied en die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad niet voldoende vergelijkbaar ‘wegens hun wezenlijk verschillende taalregeling’.

Grondwettelijk Hof

Maar het hof stipt aan dat men ‘verschil’ en ‘niet-vergelijkbaarheid’ niet mag verwarren. Het Duitse taalgebied is een eentalig gebied, terwijl het gebied Brussel-Hoofdstad een tweetalig gebied is. Maar dat verschil laat niet toe te besluiten dat de plaatselijke diensten van die twee taalgebieden niet kunnen worden vergeleken in het licht van het monopolie dat aan Selor is toegekend, aldus het hof.
Verder benadrukt het hof dat de kandidaten in het Duitse taalgebied en de personeelsleden van de plaatselijke diensten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad onderworpen zijn aan de beginselen van het vrije verkeer van werknemers, in samenhang gelezen met de regels van gelijkheid en niet-discriminatie wat de uitreiking van de getuigschriften inzake taalkennis betreft.
Slotsom. Het Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 2 van de wet van 21 april 2016 houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, in zoverre het niet van toepassing is op de plaatselijke diensten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Steven Bellemans
  319