‘Groep Maatwerk’ is representatieve vakorganisatie voor sector beschutte werkplaatsen

Een KB van 10 april 1991 heeft de vakorganisaties van werkgevers erkend die representatief zijn voor de sector van de beschutte werkplaatsen. Maar die tekst is wat verouderd en wordt nu aangepast: de benaming ‘Vlaamse federatie van beschutte werkplaatsen’ wordt vervangen door ‘Groep Maatwerk’.

Deze aanpassing treedt in werking op 18 maart 2016. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Voor de toepassing van de CAO-wet worden bepaalde organisaties als representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties aangemerkt. Dat zijn:

  • de interprofessionele organisaties van werknemers en van werkgevers, die voor het gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB) en in de Nationale Arbeidsraad (NAR) vertegenwoordigd zijn;
  • de vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van een van die interprofessionele organisaties;
  • de vakorganisaties van werkgevers die de Koning, op advies van de NAR, als representatief in een bepaalde bedrijfstak erkent.

Er is ook nog sprake van erkende nationale interprofessionele organisaties en beroepsorganisaties die representatief zijn voor de ondernemingshoofden uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine nijverheid, en voor de zelfstandigen die een vrij of een ander intellectueel beroep uitoefenen.

Bron:Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1991 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief voor de sector van de beschutte werkplaatsen, BS 8 maart 2016
Zie ook: Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 1969 (art. 3, eerste lid, 3 van de CAO-wet)

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1991 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief voor de sector van de beschutte werkplaatsen

Afkondigingsdatum : 15/02/2016
Publicatiedatum : 08/03/2016

Gepubliceerd op 11-03-2016

  225